20 Jaar Mest als Kans - lange termijn effecten van verschillende soorten bemesting

Al 20 jaar loopt het veldexperiment Mest als Kans, waarbij gekeken wordt naar de méérjarige effecten van verschillende bemestingsstrategieën. Welke types bemesting leveren de hoogste gewasopbrengst? Hoe bouwen mineralen zich op de lange termijn op? En zijn er bemestingen die (stikstof)uitspoeling minimaliseren? In ons nieuwe rapport worden deze vragen, aan de hand van de resultaten van Mest als Kans, besproken.

Er zijn vele verschillende types bemesting op de markt waaruit een boer kan kiezen. Vaak wordt hierin een afweging gemaakt of men kiest voor een soort bemesting die de gewassen direct voedt en die dus op de korte termijn resultaat levert, of een soort bemesting die de bodem voedt en hiermee de productiviteit van de grond op de lange termijn positief beinvloedt. Een combinatie van deze twee bemestingsstrategieën is ook nog mogelijk. In 1999 is het Mest als Kans project gestart - als deel van de PPS Beter Bodembeheer - wat zich richt op het uitzoeken van de exacte verschillen tussen deze soorten bemestingen.

Bemestingen die plant alsmede bodem voeden leveren hoogste opbrengsten

Van de 9 bemestingsstrategieën die zijn getest, leverden de bemestingen die zowel plant als bodem voedden (o.a. potstalmest, kippenmest, en GFT-compost + drijfmest) de hoogste opbrengsten. De relatieve opbrengst van deze strategieën groeide gestaag over de jaren heen, en eindigde na 20 jaar met een gemiddeld 20% hogere relatieve opbrengst t.o.v. de andere strategieën. Groencompost en NPK kunstmest lieten beiden een stevige dalende trend in relatieve opbrengst zien over de jaren heen.

Composten relatief de laagste uitspoeling

Keerzijde van de hoge opbrengsten, is dat de bemestingen in de categorie plantvoedend alsmede bodemvoedend ook de meeste stikstof uitspoelen (op basis van modelberekeningen). Composten, specifiek groencompost en GFT-compost, hadden de laagste berekende stikstofuitspoeling. Ondanks grote verschillen in uitspoeling tussen de bemestingen, waren de verschillen in de opname van voedingsstoffen door het geoogste product relatief klein.

Rapport en informatie

Lees het uitgebreide rapport over de resultaten van 20 jaar Mest als Kans. Zie ook de website PPS Beter Bodembeheer

Contactpersoon: Natalie Bakker


Dit project werd gefinancierd door de deelnemers aan de PPS Betere Bodembeheer en het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

logo LNV