3 belangrijkste lessen over slootrandenbeheer

Vanuit de EU is er subsidie beschikbaar voor slootrandenbeheer die de biodiversiteit en de waterkwaliteit verhoogt in het landelijk gebied. Voor het beheer zijn de boeren en het waterschap in grote mate van elkaar afhankelijk. Een soepele samenwerking is net zo belangrijk als de beloning. Voor het project “Innovaties biodiversiteit Veenkoloniën” is er een landelijke enquête uitgezet onder boeren en het Waterschap. Dit zijn de 3 belangrijkste lessen voor slootrandenbeheer.

 

  1. Zowel medewerkers van het waterschap als boeren hadden de mogelijkheid om elkaar suggesties voor verbeterd beheer te geven. Een aantal boeren noemt dat er wel vaker mag worden gemaaid of dat er te laat wordt gemaaid wordt waardoor de hoeveelheid vegetatie te groot wordt voor de apparatuur die het waterschap gebruikt. Ook zouden de waterschappen de probleemonkruiden beter in de gaten kunnen houden zodat bijvoorbeeld het talud of het rijpad geen bron wordt voor akkeronkruiden als distels. 
     
  2. De medewerkers van de waterschappen nodigen agrariërs uit om in gesprek te treden met de schouwmeester. Wanneer er verschillende inzichten zijn is de uitnodiging dit te melden bij het waterschap. Zo krijgt het waterschap beter zicht op hoe de schouw verloopt. 
     
  3. Wat opvalt is dat beide partijen erkennen dat ze het samen kunnen werken, zo blijkt uit de enquête, hierin is nog wel ruimte voor verbetering. Er kwam vaak naar voren dat de boeren meer overleg zouden willen hebben met het waterschap, bijvoorbeeld over het waterpeil in de winter. Het waterschap wordt gevraagd om beter te communiceren en meer in de praktijk mee te denken met de boeren. Het is mooi om in enquête terug te zien dat ook het waterschap meer contact wenselijk vinden. Over het algemeen is er dus bij beide partijen bereidheid om meer samen te werken en beter te overleggen. Door deze samenwerking te optimaliseren kan er gezorgd worden voor een betere kwaliteit en biodiversiteit in de Nederlandse sloten.  

Over het onderzoek

Binnen Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën, project akkerranden, taluds en slootkantenbeheer voert het Louis Bolk Instituut onderzoek uit om het optimale beheer van de natte dooradering in de Veenkoloniën te ontdekken. Als onderdeel hiervan zijn in de zomer van 2021 twee landelijke enquêtes uitgerold. De eerste enquête was gericht op boeren. De tweede enquête was gericht aan medewerkers van de waterschappen en de Unie van Waterschappen (UvW). Het doel was om een beeld te krijgen van het huidige beheer van slootranden, zowel vanuit het perspectief van de boer als vanuit het waterschap. Daarnaast was het doel om verbeterde aanpakken boven water te halen. Alle waterschappen in Nederland en de UvW hebben gereageerd op de vragen, waarmee een goed beeld is ontstaan van de landelijke situatie. De respons onder boeren was voornamelijk representatief voor boeren in Noordoost Nederland wiens percelen op zandgronden gelegen zijn.  

Een verdere verdieping van over de resultaten van deze enquête zal begin 2022 beschikbaar worden gesteld via deze website en de website Innovatie Veenkoloniën.

Kijk voor inspiratie over dit onderwerp op: 

  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft in een paar korte filmpjes op YouTube boeren en het collectief het woord over verschillende pakketten voor slootrandenbeheer (o.a. ecologisch slootschonen en baggerspuiten)
  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt samen met de boeren op het gebied van de monitoring van de waterkwaliteit in het project (S)ken je sloot. Elk jaar in juli of augustus doen boeren metingen in en rond hun sloten. Ze schatten bijv. hoeveel planten er onder water groeien en in de slootrand staan.
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet samen met boeren en de ANV’s ervaring op met het minder maaien van de oever- en watervegetaties.

Contact

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u in gesprek over de geleerde lessen om te zetten in de praktijk, neem contact op met Merlijn van den Berg of Merel Hondebrink.

Over het project

Dit project is onderdeel van het overkoepelende project Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën, onder leiding van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen, Agrarische Natuur Drenthe en de provincies Groningen en Drenthe. Dit project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). 

logo anog  logo and   logo provincie Groningen  logo provincie Drenthe

Logo EU ELFPO

 

 

 

 

Geplaatst op:
21-07-2022