Belangstelling voor agroforestry groeit hard

Meer dan 150 boeren onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs en ketenpartijen hebben elkaar ontmoet op de Floriade in Almere en bespraken de stand van zaken rond agroforestry in Nederland. Op 29 september 2022 vond de eerste fysieke bijeenkomst van Agroforesty Netwerk Nederland, dat in december vorig jaar officieel van start ging. Het doel van de bijeenkomst was om het netwerk te presenteren, kennis uit te wisselen en inspirerende praktijkvoorbeelden te bespreken. Agroforestry is een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarin bewust gestreefd wordt naar het introduceren van bomen en struiken op percelen met akkerbouwgewassen of grasland.

De interesse van de agrarische sector voor het functioneel aanplanten van bomen en struiken op landbouwgronden groeit hard. Dat is niet verwonderlijk, omdat dergelijke beplanting veel ecologische en economische voordelen kan opleveren. Zo kunnen nutriënten en water efficiënter gebruikt worden, wordt de bodem sneller verrijkt met organische stof, is de teelt beter beschermd tegen extreem hoge temperaturen of neerslaghoeveelheden en verbetert de algehele bodemkwaliteit. Dit zijn belangrijke zaken, nu de nadelige effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden. Dat steeds meer partijen beseffen dat agroforestry een belangrijke sleutel kan zijn voor verdere verduurzaming van de landbouw, bleek uit de grote belangstelling voor deze netwerkbijeenkomst.

Inspirerende ontmoetingen en workshops

Het ministerie van LNV deed de aftrap van de bijeenkomst. Onderzoeker Evert Prins van het Louis Bolk instituut presenteerde de stappen van het Agroforestry Netwerk Nederland tijdens de afgelopen maanden en maakte duidelijk wat iedereen de komende jaren van het netwerk kan verwachten. Deelnemers hadden - naast plenaire sessies met praktijkervaringen van boeren - keuze uit workshops over wet- en regelgeving op het gebied van agroforestry, verdienmodellen, en praktijknetwerken in veehouder, akkerbouw en voedselbossen. Evert Prins gaf samen met Jeroen Kruit (WUR) een presentatie vanuit de Werkgroep Kennis, onderzoek & onderwijs. Prins: “Kennisuitwisseling, kennisopbouw en samenwerking zijn cruciaal in dit relatief nieuwe werkveld. Er is nog veel werk aan de winkel, maar een bijeenkomst als vandaag laat zien dat we er samen onze schouders onder willen zetten.”

Het Louis Bolk Instituut heeft de afgelopen jaar het netwerk opgezet, in samenwerking met onder meer het ministerie van LNV, RVO, provincies, gemeenten, WUR, Van Hall Larenstein en MVO Nederland. De komende jaren zijn verschillende werkgroepen actief om zaken rondom wet- en regelgeving, kennisontwikkeling- en deling, en verdienmodellen verder te professionaliseren. Daarbij wordt intensief samengewerkt met verschillende praktijkgerichte netwerken. 

Nut en noodzaak van samenwerking in agroforestry

In 2021 heeft het Louis Bolk Instituut het rapport ‘Advies Community of Practice Agroforestry - Opschaling landbouw met bomen door verbinden en kennis delen’ uitgebracht en in 2020 het rapport ‘Masterplan agroforestry - Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland’. Hierin staan de kansen van agroforestry in Nederland helder verwoord en is de noodzaak voor samenwerking benoemd.

Meer informatie

Op de websites www.agroforestrynetwerk.nl en op onze projectpagina vindt u meer informatie over initiatieven en projecten rond agroforestry.

Agroforestry is met name een bottum-up beweging, er is een grote groep boeren die ermee aan de slag gaat of die plannen maakt. En die boeren gaan er op eigen verantwoordelijkheid mee aan de slag, want we weten veel dingen nog niet. Regelgeving is vaak nog onduidelijk, verdienmodellen zijn nog niet helemaal uitgewerkt, maar ze gaan er tóch mee aan de slag”, vertelt Evert Prins (LBI) tijdens de Agroforestry Meet-up dit jaar. Vanuit het Louis Bolk Instituut trekken we samen met de WUR de onderzoeksagenda voor Agroforestry in Nederland. Dit lukt dankzij deze pionierende agrariërs, waardoor agrariërs die meer zekerheid zoeken kunnen aanhaken wanneer er meer ervaring is. In het filmpje zie je in een notendop hoe verschillende spelers kijken naar de potentie van agroforestry en wat hun eigen ervaringen tot nu toe zijn:

Geplaatst op:
06-10-2022