Nieuwste publicaties van het Louis Bolk Instituut

Dit zijn onze nieuwste publicaties uit augustus en september. Van onderzoek naar innovatieve strategieën voor emissievermindering tot praktische handvatten voor het beheer van extensief kruidenrijk grasland en de teelt van winterlupine. Onze publicaties zijn relevant voor wetenschap, beleid én praktijk. Bekijk het overzicht en schrijf je in voor updates.

Rapport

Exploring Cutting-Edge Strategies for Soil Carbon Enhancement and Emission Reduction

Janus den Toonder, Thom van der Sluijs, Jeroen Pijlman, Marianne Hoogmoed

Engelse samenvatting: This literature review investigates innovative approaches to simultaneously increase soil carbon stocks and mitigate greenhouse gas emissions. It explores two strategies: (i) incorporating clay into the composting process to enhance mineral-associated organic matter formation, and (ii) cultivating crops that release biological nitrification inhibitors, which can modulate soil nitrogen cycling. The review aims to provide insights into the potential effectiveness of these methods.

Methaanafbraak in bodems

Jeroen Pijlman, Esther Wattel-Koekkoek

De literatuurstudie onderzocht welke factoren een rol spelen bij het afbreken van methaan in de bodem: biotisch en abiotisch? Vanuit de gevonden informatie zijn de mogelijk interessante aspecten opgesomd om methaanafbraak in bodems te vergroten. Deze aspecten kunnen van belang zijn in de praktijk en bij mogelijk verder onderzoek. 

Incentives voor het voorkomen van bodemverdichting

Zwanet Herbert, Jan-Paul van der Kolk, Chris J. Koopmans

Bodemverdichting is in Nederland een probleem waardoor de kwaliteit van landbouwbodems onder druk staat. In dit onderzoek wordt nagegaan welke maatregelen, ketenafspraken en aandachtspunten voor beleid de kans op bodemverdichting kunnen verminderen om zo de bodemkwaliteit te behouden en te verbeteren.

Handreiking

Handout teelt winterlupine

Willemijn J.M. Cuijpers

In het seizoen 2021-2022 zijn er op twee locaties rassenproeven met winterlupine uitgevoerd in Nederland. Deze handout bevat een korte samenvatting van de eerste resultaten, en een aantal do's en don'ts wanneer je met deze teelt aan de slag wilt.

Handreiking voor boswachter & boer Nr 1: Verbeteren kwaliteit kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

Boki Luske, Frans W. Smeding

De handreiking gaat in op de achtergrond van kruiden- en faunarijk graslanden en de uitdaging waar beheerders en boeren voor staan. De 10-delige serie is opgesteld om natuurbeheerders en boeren te helpen bij het vergroten van de kruidenbedekking en –diversiteit en beschrijft verschillende veldsituaties en (herstel)beheermaatregelen.

Handreiking voor boswachter & boer Nr 2: Inschatten natuurpotentie kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

Boki Luske, Frans W. Smeding

Het verbeteren van de kwaliteit van kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) is maatwerk. Sommige percelen hebben een gunstige uitgangssituatie. Voor beheerders is het nuttig deze situatie te herkennen, zodat middelen gericht worden ingezet op percelen met een grotere natuurkwaliteit. In gebieden helpt dit bij prioritering en differentiatie in beheer en het verbeteren van de biodiversiteit. Deze handreiking helpt de natuurpotentie van kruiden- en faunarijk grasland in te schatten.

Handreiking voor boswachter & boer Nr 3: Gereedschapskist herstelbeheer kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

Boki Luske, Frans W. Smeding

De meeste percelen met de doelstelling kruiden- en faunarijk grasland waren eerder voor landbouw in gebruik. De bodem kan daardoor een grote nutriëntenvoorraad bevatten, die een snelle overgang naar kruidenen faunarijk grasland belemmert. Er zijn dan jaren nodig om de juiste condities te ontwikkelen. In deze periode is het belangrijk het beheer aan te passen aan de veldsituatie, zodat de ontwikkeling niet stagneert. Deze handreiking geeft een gereedschapskist voor herstelbeheer van kruiden- en faunarijk grasland (N12.02),

Bekijk alle handreikingen uit deze serie voor boswachter & boer

Wetenschappelijk artikel

Effect of Lolium perenne population differences on shoot tissue nitrogen concentrations when grown on a peat soil

Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren

Engelse samenvatting: Grass nitrogen (N) concentrations of dairy grasslands are higher on peat soil than on mineral soils. This can lead to increased N losses to air and water from dairy farming systems on peat soils. Our hypothesis was that the use of low-N perennial ryegrass (Lolium perenne L.) genotypes could be a means to lower grass N concentrations, when grown on peat soils. 

Artikel

Lager eiwitgehalte van Engels raaigras via veredeling voor lagere ammoniakemissie

Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren

In dit onderzoek werden diverse Engels raaigras populaties vergeleken bij verschillende bemestingsniveaus tussen 2015 en 2019. Een lager eiwitgehalte in gras biedt de mogelijkheid om de ammoniakemissie van de melkveehouderij verder terug te dringen. Dit is van belang omdat meer dan de helft van de ammoniakemissies door de Nederlandse landbouw afkomstig is uit de melkveehouderij. 

Op de hoogte blijven van onze nieuwste publicaties? Schrijf je in voor updates. Ongeveer één keer per maand sturen we een overzicht per mail. 

Geplaatst op:
03-10-2023