Methode voor koolstofopslag in bodems onder blijvend grasland

Koolstofopslag in landbouwbodems staat volop in de belangstelling. Het kan een bijdrage leveren  aan vermindering van klimaatontwrichting. Daarnaast kan het mogelijk een nieuw verdienmodel voor de landbouw worden. Het Louis Bolk Instituut, CLM Onderzoek en Advies en Wageningen Environmental Research hebben een belangrijke stap gezet door een methodiek te ontwikkelen voor certificering van de koolstofopslag in minerale bodems (klei, zand en löss) in blijvend grasland. Gefinancierd door het ministerie van LNV, de provincie Noord-Brabant, ANV Het Groene Woud en SLLE is het ‘methodedocument Blijvend Grasland’ opgesteld.

1 juli 2021 is dit methodedocument goedgekeurd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Vanaf nu kunnen projecten opgestart worden waarbij boeren certificaten kunnen verdienen door gedurende tien jaar te werken aan koolstofopbouw in hun graspercelen. Een certificaat staat voor een geverifieerde emissiereductie van 1 ton CO2-eq. Partijen die in deze vrijwillige koolstofmarkt willen investeren kunnen deze certificaten kopen. Verschillende groepen melkveehouders verkennen op dit moment de mogelijkheden om met deze certificaten te gaan werken.

 

Het methodedocument beschrijft aan welke eisen moet worden voldaan voor deze certificaten. De basiseis is dat grasland minimaal 10 jaar lang niet wordt gescheurd. Doorzaaien blijft wel mogelijk. Met behulp van een modelberekening wordt perceelsspecifiek de verwachte bodemkoolstoftoename in 10 jaar bepaald. Door het nemen van bodemanalyses in jaar 0 en in jaar 10 wordt gecontroleerd dat deze toename ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

 

Het methodedocument is beschikbaar via de website van SNK. De certificaten vormen onderdeel van een vrijwillige markt. Het staat dus los van het verplichte EU-emissiehandelssysteem (ETS), dat is gericht op grote uitstoters van CO2, zoals grote energiebedrijven en de staalindustrie. De systematiek van SNK richt zich op projecten in overige sectoren waar bedrijven (nog) geen wettelijke plicht hebben hun emissies terug te dringen. SNK staat garant voor borging van de kwaliteit en registratie van de certificaten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjef Staps.