Nieuwe publicaties van het Louis Bolk Instituut

Dit zijn onze nieuwe publicaties uit februari. Van een factsheet voor provincies en gemeenten om overlastsituaties rondom bedrijven beter op te lossen. Tot een rapport over de meerwaarde van productief en extensief kruidenrijk grasland in vergelijking met blijvend grasland. Onze publicaties zijn relevant voor wetenschap, beleid én praktijk. Bekijk het complete overzicht en schrijf je in voor updates.

Factsheet

Overlastsituaties bij bedrijven: de oplossing dichterbij door een focus op beleving van gezondheid en hinder

Sjef Staps, Charlotte Sederel

Omwonenden ondervinden in veel situaties overlast van bedrijven in de vorm van stank, geluid of verkeer. Door te focussen op de persoonlijke beleving van gezondheid en hinder, aanvullend op harde data, haalt het LBI andere informatie naar boven. Dat blijkt de sleutel te zijn voor een open dialoog tussen bewoners, bedrijven en gemeente. De integrale en participatieve werkmethode en de webapplicatie leiden tot nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen. De methode is toepasbaar bij een breed scala aan hindersituaties.

Factsheet Onderzoeksagenda Integrative Medicine 2022-2024

Herman van Wietmarschen, Annemarie Kapteijns

Door vergrijzing en toename van het aantal patiënten met chronische ziekten nemen de kosten voor gezondheidszorg ieder jaar toe. Preventie wordt hierdoor steeds belangrijker. Daarnaast beseft een heel aantal zorgverleners en patiënten dat de zorg anders kan: persoonlijker, meer op maat, met meer aandacht voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. Deze ontwikkelingen sluiten mooi aan op de visie van Integrative Medicine (IM) waarbij de relatie tussen de zorgverlener als coach en de patiënt centraal staat. ZonMW heeft daarom aanbevolen een onderzoeksagenda IM op te stellen voor Nederland.

Vakblad artikel

Natte teelten als oplossingsrichting?

Ivan Mettrop, Jeroen Pijlman, Abco de Buck, Christian Fritz, Gert-Jan van Duinen

Vernatting vormt de basis voor ‘nature-based solutions’ in het veenweidegebied. In dit artikel worden koppelkansen en dilemma’s besproken tussen gewasproductie op natte veenbodems en andere ecosysteemdiensten, zoals klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en zuivering van water en bodem.

Kan de regenworm een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie?

Roos van de Logt, Thom van der Sluijs, Nick J.M. van Eekeren

De introductie van de grote blauwkop regenworm (Lumbricus terrestris) op zandgronden kan mogelijke een belangrijke bijdrage leveren als natuurgebaseerde oplossing ter verbetering van de waterregulatie van graslanden.

Rapport

Kruidenrijk grasland – betekenis voor productie, bodem en biodiversiteit

Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Pedro W.L. Janssen, Rob Geerts, T. Visser, Willemien Geertsema

Het Louis Bolk Instituut heeft productief en extensief kruidenrijk grasland vergeleken met blijvend grasland: welke meerwaarde hebben de graslandtypen op het gebied van productie, voederwaarde, bodemkwaliteit en biodiversiteit van bodemleven, planten, insecten en vogels?

Een overzicht van de maatschappelijke impact van het telen van eiwitrijke gewassen in Nederland, op het gebied van bodemkwaliteit, biodiversiteit, water, gezondheid en klimaat

Iris Flamand, Udo Prins, Abco de Buck, Peter Keijzer

Wat is de maatschappelijke bijdrage of impact van de teelt van eiwitrijke gewassen in Nederland? Dit rapport wordt inhoudelijk ingevuld als quick-scan van de actuele stand van de kennis volgens experts.

Onderzoeksagenda Integrative Medicine 2022-2024

Herman van Wietmarschen

Integrative Medicine (IM) is zich in Nederland snel aan het ontwikkelen. Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) is een Nederlands samenwerkingsverband van (academische) ziekenhuizen, GGZ organisaties en kennisinstellingen. Afgelopen jaren is er een onderzoeksagenda IM ontwikkeld. Het doel van de onderzoeksagenda is om de kennishiaten aan te pakken en de integratie van IM in de reguliere geneeskunde te bevorderen.

Landbouwmonitoring 2021 – Buijtenland van Rhoon

Udo Prins, Dennis T. Heupink

Het Buijtenland van Rhoon is één van de grootste, gebiedsintegrale pilots voor natuurinclusieve akkerbouw in Nederland en vormt daarmee een innovatief voorbeeld voor de landbouw zoals die maatschappelijk gewenst wordt. In dit tweede landbouwmonitoringsrapport over het teeltjaar 2021 in de reeks opgemaakt tussen 2020 en 2024 wordt ingegaan op het behalen van de in het Streefbeeld gestelde landbouwkundige doelen in het gebied. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de monitoringsmethodiek voor natuurinclusieve akkerbouw middels Kritische Prestatie indicatoren (KPI’s) en worden de financiële resultaten van dit gebieds-experiment bekeken.

Op de hoogte blijven van onze nieuwe publicaties? Schrijf je in voor updates. Ongeveer één keer per maand sturen we een overzicht per mail. 

Geplaatst op:
05-03-2024