Ontwikkeling bio-fieldlab in Noord-Holland

Biologische landbouw wordt steeds belangrijker in Noord-Holland. Als één van de zeven transitiepaden naar kringlooplandbouw is de biologische sector constant in ontwikkeling. Deze ontwikkeling vraagt om een locatie waar innovaties worden onderzocht, onderbouwd en zichtbaar gemaakt. Een plek waar successen verder uitgerold kunnen worden en tegelijkertijd geleerd kan worden van mislukkingen: een fieldlab dus.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering door gebiedsgerichte aanpak

In het Ontwerp Bio-Fieldlab Noord-Holland wordt er gestreefd naar een gebiedsgerichte aanpak, waarbij kennis en innovatie ontstaan door samenwerking. Door duurzame teelt, product- en techniekontwikkeling ontstaat er een toekomstbestendige manier van bedrijfsvoering, geïnspireerd door de biologische sector. Specifieke vragen vanuit de biologische sector kunnen worden opgepakt en toepassingen kunnen straks worden uitgetest in het fieldlab. Zo kunnen er bijvoorbeeld demo’s met mechanische onkruidbestrijding plaatsvinden, of kunnen de effecten van stikstofuitspoeling onder biologische omstandigheden worden verkend.

Wat is een fieldlab?

Een fieldlab is een praktijkomgeving, waar ondernemers en kennisinstellingen samenwerken en experimenteren met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie. In dit geval ligt de focus op biologische landbouw. Louis Bolk Instituut is direct betrokken bij de volgende fieldlabs: Bio-Fieldlab Noord-Holland, Fieldlab Kleine Aarde, Fieldlab Agroforestry en Fieldlab Zuidwestelijke Delta (biologisch regeneratieve akkerbouw.

Samenwerking in ontwerp en uitvoering fieldlab

Op dit moment zit het fieldlab nog in de ontwerpfase en is er een akkoord gegeven op het maken van een ontwerpplan. Verwacht wordt dat het ontwerp in de zomer van 2024 opgeleverd wordt, waarna gestart wordt met de realisatie van het fieldlab. Het ontwerpplan biologische fieldlab is tot stand gekomen door een samenwerking tussen:

  • Louis Bolk Instituut
  • Vereniging BIO-NH
  • Coöperatieve Vereniging Bionext U.A
  • Hogeschool Inholland
  • Aardappelen WestFriesland
  • de Lepelaar
  • Ekoplaza Alkmaar BV
  • Maatschap A.L. Noordermeer en J.A.L. Noordermeer

Een mooie verscheidenheid aan initiatiefnemers dus. Deze partijen dragen met hun kennis en ervaring ieder hun steentje bij, zodat het fieldlab een mooi voorbeeld wordt van toekomstbestendige bedrijfsvoering voor biologische landbouw.

Meer informatie over het ontwerp voor het bio-fieldlab volgt. De provincie Noord-Holland en Vereniging BIO NH verzorgen de communicatie over het ontwerpplan.

Louis Bolk Instituut ook gastheer voor fieldlabs

Op 28 februari was het Louis Bolk Instituut gastheer voor een bijeenkomst van het ministerie van LNV en van RVO voor de 18 consortia die gaan werken aan het ontwikkelen van voorstellen voor fieldlabs. Deze fieldlabs zijn plekken waar praktijkonderzoek met de regionale actoren wordt gedaan naar agrarische bedrijfssystemen voor de toekomst. Het Louis Bolk Instituut neemt zijn ervaring in praktijkonderzoek naar systeemveranderingen mee in specifiek vier fieldlabs. Wij ondersteunen vanuit ons onderzoeksinstituut met aanvullend onderzoek de boeren die innoveren in een duurzame en toekomstbestendige landbouw en bedrijfsvoering. Directeur-bestuurder Ilse Geijzendorffer: “Die rol past ons goed. Want wij doen al decennialang onderzoek naar concrete oplossingsrichtingen voor landbouw-, voedsel- en gezondheidssystemen. Technologische, ecologische en sociale innovaties zijn nodig om meer groene boeren van een rendabel verdienmodel te voorzien. Tijdens de bijeenkomst werd geconcludeerd dat er geen gebrek is aan inzet en interesse zowel uit de praktijk als uit de overheid. Het borgen van meerjarige financiering die zo belangrijk is voor de toekomst van boeren en praktijkpartners blijft wel zoeken. Dit is geen nieuw signaal maar een teken van de bredere impact op het toekomstperspectief van ons voedselsysteem.”

Geplaatst op:
04-03-2024