Slimme samenwerking tussen akkerbouwers en veetelers

Om ons 45-jarig jubileum te vieren, delen we vooruitstrevend werk uit de afgelopen jaren. Dit keer ons Handboek Koppelbedrijven, waarin slimme, regionale samenwerkingsverbanden tussen verschillende agrarische bedrijven zorgen voor het beperken van nutriëntenverlies en het sluiten van kringlopen. Dat is de essentie van kringlooplandbouw, in deze tijd actueler dan ooit.

Sluiten van stofstromen, lokaal of regionaal

Het Handboek Koppelbedrijven (2004) is in eerste instantie ontwikkeld voor de biologische landbouw die zo veel mogelijk streeft naar regionale productie en gemengde bedrijfsvoering, en daarbij staat het sluiten van nutriëntenkringlopen voorop. Bijna twintig jaar later is hiervoor brede aandacht gekomen onder de noemer Kringlooplandbouw en wordt het nut voor de hele agrarische sector erkend. Het regionaal sluiten van stofstromen kan ook veel praktische voordelen opleveren voor de samenwerkende agrariërs. Denk bijvoorbeeld aan de garantie van afzet en aanvoer van grondstoffen, de verminderde afhankelijkheid van de markt, de zekerheid over de herkomst en de lagere kosten dankzij het gezamenlijk gebruik van arbeid en machines. Ook het beperken van transport is niet te onderschatten. In deze tijd waarin de hele landbouw voor veel uitdagingen staat, biedt samenwerking tussen agrarische ondernemers, biologisch of gangbaar, onvermoede kansen.

Heldere communicatie vergroot het succes

Verschillende producten zijn geschikt om uit te wisselen tussen akkerbouwers en veetelers, zoals mest, stro, grasklaver, luzerne, voergraan of peulvruchten. Alles staat of valt echter met een goede afstemming en communicatie over de gewenste kwaliteit van de uit te wisselen producten. Ook heldere afspraken over de logistiek, benodigde werkzaamheden en de onderlinge financiële verrekening zijn belangrijk. Welke kwaliteit moet de mest bijvoorbeeld hebben en hoe kan de veehouder daarin iets veranderen? Welk grasklavermengsel kan er worden ingezaaid en hoe lang blijft deze liggen bij akkerbouwvruchtwisseling? Naast samenwerking tussen akkerbouwers en veetelers is samenwerking met natuurbeherende organisaties kansrijk met maaisel uit natuurgebieden voor de stal van de veehouder. Nu de aandacht voor extensievere landbouw groeit, blijkt het Handboek ook nu nog relevant én actueel.

Download

Je vindt alle info in ons Handboek Koppelbedrijven
 

BEST OF BOLK
Sinds 1977 denken en handelen wij binnen het Louis Bolk Instituut vanuit het wetenschap dat mens, dier, plant en bodem met elkaar samenhangen. Nu, 45 jaar later, blijken we voorlopers te zijn geweest met onze aanpak om vanuit deze visie aan een veerkrachtige landbouw, voeding en gezondheid te werken samen met de praktijk. Om dit te vieren herplaatsen we een aantal vooruitstrevende publicaties: rapporten, concepten of systemen die vanwege onze integrale visie, actueler zijn dan ooit. Lees ook het interview met onze directeur Ilse Geijzendorffer over waarom ons eigenwijze onderzoek hard nodig is.

Geplaatst op:
11-10-2022