Online NDICEA stikstof & koolstofplanner

Keuzehulp bij maatwerk bemesting door betrouwbare voorspellingen van nutriëntentekorten of -overschotten in de bodem

De nieuwe web-based versie van het programma NDICEA is gebruiksvriendelijk en snel in te vullen. Het is mogelijk de opties voor een efficiënte stikstofbenutting, lage uitspoeling en opbouw van organische stof voor jouw bedrijf binnen NDICEA te verkennen. Berekeningen kunnen worden vergeleken met daadwerkelijke N-mineraal metingen als die zijn gedaan. Het schuiven van gewassen in de rotatie of timing van de bemesting kan je achter de computer doorrekenen om vervolgens het beste alternatief in de praktijk toe te passen. De online planner maakt concreet welke nutriënten, in welke hoeveelheid, op welk moment nodig zijn.

Koolstof en stikstof inzichtelijk gemaakt in de nieuwe webversie van NDICEA

Stikstof is bepalend voor de potentiële opbrengst van je gewassen. Daarnaast is een overmaat aan stikstof een probleem voor het milieu. NDICEA geeft inzicht in de beschikbaarheid van stikstof voor het gewas gedurende het groeiseizoen en laat daarnaast zien hoeveel stikstof na de oogst nog aanwezig is in de bodem. De teler kan zelf uitproberen welke meststoffen op welk moment het best passen.

Naast stikstof rekent het model ook aan opbouw en afbraak van organische stof. De doorrekening laat zien of er sprake is van toename dan wel afname van organische stof in de bodem op langere termijn. Koolstof en stikstof in de bodem staan nooit los van elkaar. De dynamiek van deze twee elementen verloopt grotendeels via de bodem-organische stof. Mineralisatie van stikstof uit meer stabiele bodem-organische stof en uit sneller afbreekbare organische stof, zoals gewasresten en groenbemester-resten, is een ingewikkeld proces. Het programma NDICEA modelleert dit proces en maakt de koolstof-stikstofdynamiek inzichtelijk. Per soort organische stof rekent het programma in stappen van één week uit wanneer welke hoeveelheid stikstof beschikbaar komt. Net als in een echte bodem werken bemesting en gewasrotatie van de afgelopen jaren door in de huidige mineralisatie. Daarbij wordt rekening gehouden met het soort organische stof, de lokale grondsoort en bodemchemie, de weersomstandigheden en de manier van grondbewerking. De beschikbaar komende stikstof wordt naast de verwachte stikstofopname door het gewas gezet, maar ook de mate van stikstofuitspoeling en de organische stofopbouw wordt inzichtelijk gemaakt.

Bemestingsplannen

Bij het opstellen van een bemestingsplan geeft het model inzicht in het effect van bemesting gedurende het groeiseizoen. Als teler is je voornaamste vraag of je gewas voldoende stikstof tot zijn beschikking gaat hebben om de beoogde opbrengst te realiseren. NDICEA maakt gebruik van teelt en bemestingsgegevens, in combinatie met actuele regionale weersgegevens. Hierdoor kan perceel-specifiek een bemestingsplan worden gemaakt. In meerdere projecten is NDICEA behulpzaam om de effecten van bemesting en andere maatregelen inzichtelijk te maken.

Tips voor de gebruiker

  • Gebruik de vernieuwde gebruiksvriendelijke webversie
  • Voer het huidige teeltplan inclusief groenbemesters in voor betreffend perceel.
  • Verzamel analyses van de bodem en meststoffen en gebruik deze uitslagen, bij afwezigheid rekent het model met forfaitaire waardes op basis van de mestcode. 
  • Nadat de huidige situatie is doorgerekend, kunnen varianten worden ingevoerd. Bekijk de resultaten van de doorrekening en maak een afweging op basis van de varianten.
  • Maak ook gebruik van organische stof doorrekening met zo veel mogelijk invoer van de gemeten waarden uit de bodem- en mestanalyses.
  • Voer tenminste de afgelopen twee jaar van gewassen, opbrengst en toegepaste bemesting in. Het recente verleden werkt namelijk in belangrijke mate door in de huidige bodemkwaliteit en activiteit.

 

“Voor de teelt van suikermais gaf het model aan dat bemesting niet nodig was, na wat wikken en wegen heb ik het model gevolgd en dat pakte goed uit. Zonder dit inzicht had ik dit niet gedaan.”
Wim Stegeman
akkerbouwer in Lelystad en gebruiker van NDICEA