Fabienne Heidemann

Fabienne Heidemann MSc
Communicatieadviseur
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Alle publicaties

Direct naar:

Jaarverslag

Louis Bolk Instituut, Baart Koster, K. Moons, Fabienne Heidemann, Lidwien Daniels. 2023. Jaarverslag 2022 Louis Bolk Instituut: Zaaien voor de toekomst.
Louis Bolk Instituut, Baart Koster, K. Moons, Fabienne Heidemann, Peter van Arnhem. 2022. Jaarverslag 2021 Louis Bolk Instituut: Integrale gebiedsaanpak in de praktijk.