Over ons

Wij zijn een onafhankelijk internationaal erkend onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Wij ontwikkelen met partners wetenschappelijke kennis die toepasbaar is in beleid en praktijk.

Missie

Het Louis Bolk Instituut zet in op een veerkrachtig, gezond en eerlijk landbouw-, voedsel-, en gezondheidssysteem, met impact in de praktijk.

Visie

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat wetenschap, beleid en praktijk met elkaar verbindt:

  • vanuit een systeembenadering
  • verschil makend met en in de praktijk
  • op innovatieve wijze
  • en met lef

In essentie in de rol als onderzoeker die kennis ontwikkelt en op basis daarvan als kennisontsluiter, adviseur en procesbegeleider impact maakt in de praktijk.

Oplossingsrichtingen voor maatschappelijke beleidsvraagstukken

We bevorderen volhoudbare landbouw, gezonde voeding en goede gezondheid. Aan de verbinding en versterking van natuurlijke processen en systemen op die gebieden dragen we bij met praktijkgericht en participatief onderzoek. We bieden concrete oplossingsrichtingen aan voor maatschappelijke opgaven en beleidsdoelstellingen in Nederland en de Europese Unie. Want uitdagingen op het gebied van gezondheid, stikstof, klimaat, biodiversiteit en water zijn alleen op te lossen als ze in samenhang opgepakt worden. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere ministeries van LNV en VWS, provincies, gemeenten, waterschappen, Europese Commissie, terreinbeherende organisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, natuurorganisaties en fondsen.

Onze kennis is innovatief, concreet en gericht op veranderingen op systeemniveau 

Ons onderzoek richt zich op technologische, sociale en ecologische innovaties die bijdragen aan die opgaven en doelstellingen. Dat doen we mét de praktijk en vóór de praktijk. Wij streven transparantie na en delen al onze onderzoeksresultaten. Dankzij onze uitgebreide netwerken, systemische blik en praktijkgerichte aanpak waarderen beleidsmakers, praktijkprofessionals en onderzoekers onze inbreng. Met ons werk hebben we impact op de maatschappij.

Werkwijze en onderzoeksthema’s

Lees over onze werkwijze en bekijk onze themapagina’s. Want de onderzoeksvragen hebben we ondergebracht in zes thema’s waarop ons onderzoeksinstituut actief werkt. De volgende thema’s vinden we zeer relevant om te komen tot een veerkrachtig, gezond en eerlijk landbouw-, voedsel-, en gezondheidssysteem: