Bodemkwaliteit en beheer: een gezonde bodem als basis

Een hoge gewasopbrengst en een goede kwaliteit van product begint bij een gezonde bodem. Binnen het thema ‘Bodemkwaliteit en beheer’ onderzoekt het Louis Bolk Instituut de verschillende aspecten van een gezonde bodem, hoe men de kwaliteit van de bodem kan bevorderen, én hoe de bodem op een duurzame wijze beheerd kan worden. 
 

Bodemkwaliteit van gemeenschappelijk belang

Om duurzame landbouwproductiviteit en opbrengststabiliteit op de lange termijn te bewerkstelligen is een vruchtbare bodem dus essentieel. Er is een groot gemeenschappelijk belang bij een goede bodemkwaliteit, o.a. voor provincies, boeren, verwerkende industrie, beleidsmakers, waterschappen, en natuurorganisaties. Door jarenlange samenwerkingen met vele verscheidene partners, schuilt onze kracht in het verbinden van deze partijen. Wij zijn steevast op zoek naar oplossingen en uitkomsten die voor alle partijen positief uitpakken. Hierbij putten wij uit onze expertise m.b.t. maatregelen die bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid (en de opbrengst) vergroten, uitspoeling verminderen, en/of het waterbergend vermogen verbeteren. Door een integrale benadering, en door de samenhang van de verschillende aspecten van een gezonde bodem in acht te nemen, trachten wij met oplossingen te komen die het gehele bodemsysteem ten goede komt - zowel op korte als lange termijn.

Efficiënte oplossingen met behulp van moderne tools

In ons werk benutten wij onze uitgebreide kennis van het complexe bodemsysteem, die wij vergaren uit jarenlange projecten die zich focussen op dit onderwerp. Een belangrijk project is onder andere de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer, een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en een consortium van verschillende partijen, wat zich richt op het vegroten van de kennis over bodem en bodemprocessen. Daarnaast maken wij graag gebruik van moderne tools om de complexiteit van de materie in kwestie aan te pakken. Zo hebben wij een stikstofmodel (NDICEA) ontwikkeld dat nauwkeurig de juiste meststofgift kan berekenen, en zijn wij hedendaags bezig om een betaalbare betrouwbare meetset te ontwerpen, waarvoor gebruik wordt gemaakt van drones, imaging technieken, en nieuwe ontwikkelingen in sensortechnologie.