Boek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk

Het leerboek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk is ontwikkeld voor docenten van MBO’s en HBO’s, studenten en (toekomstige) agrariërs. Vragen die in het lesmateriaal aan bod komen zijn: Hoe ziet natuurinclusieve landbouw eruit in de praktijk? Wat weten we over de effecten op bodem, water, biodiversiteit en klimaat? Hoe integreer je maatregelen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering? Voor het eerst is zowel praktische als theoretische kennis hierover overzichtelijk gebundeld.

Foto: Anoula Voerman (RO visuals)

Natuurlijke processen

Natuurinclusieve landbouw maakt, zowel in de akkerbouw als in de veehouderij, gebruik van natuurlijke processen en streeft naar verweving van landbouw en natuur. Het Louis Bolk Instituut staat aan de basis van het concept natuurinclusieve landbouw en onze onderzoekers geven hier concrete invulling aan, bijvoorbeeld bij duurzaam bodembeheer, functionele agrobiodiversiteit en agroforestry. De ambitie van ons instituut is om in samenhang en in samenwerking de noodzakelijke transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw vorm te geven.

Het is een hele puzzel voor agrariërs om een bedrijf neer te zetten van ecologische meerwaarde en met een goed verdienmodel. Om de transitie hiernaar te faciliteren is het belangrijk dat actuele kennis beschikbaar komt voor het groene onderwijs, zodat toekomstige agrariërs hiermee kennismaken en later kunnen toepassen op hun bedrijf.

Bij natuurinclusieve landbouw gaat het om vakmanschap van de boer. Daarom is ervoor gekozen om in het boek ook de agrariërs aan het woord te laten, om hun kennis en praktische ervaring met natuurinclusieve maatregelen te delen. Theorie en praktijk komen zo samen. 

Overzichtelijk geheel van theorie, praktijk en opdrachten

Het lesmateriaal is ontwikkeld door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut, in samenwerking met adviseurs van CLM Onderzoek en Advies, Hogeschool Van Hall Larenstein en Aeres Warmonderhof. cover NIL boekIn de uitvoering is er veel contact geweest met partners van de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs, die onderdeel uitmaakten van de klankbordgroep. Vanuit het Louis Bolk waren we vooral betrokken bij de inhoud en de kwaliteitsborging.

Op allerlei media is al veel informatie te vinden over deelaspecten van natuurinclusieve landbouw. Maar waar het aan ontbrak was een goed overzicht, waarin alle aspecten aan bod komen, inclusief de praktische toepassing en ervaring. En daar is dus nu de tijd voor genomen om een compleet overzicht te maken, gebundeld in een gedrukt en digitaal boek, ondersteund door een extra online componenten.

Het lesmateriaal bestaat uit een boek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk, dat opgebouwd is uit negen hoofdstukken. Per hoofdstuk kunnen docenten vervolgens inspiratie opdoen voor hun lessen via een online component op Groen Kennisnet waar aanvullende opdrachten en beeldmateriaal te vinden zijn.

Het lesmateriaal reikt met praktijkgerichte beschrijvingen van maatregelen, de puzzelstukjes aan voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Deze puzzelstukjes bestaan uit maatregelen voor bodem, gewas, dier, landschap, specifieke soorten en regionale verbinding. Het bedrijfseconomische plaatje en het perspectief voor natuurinclusief ondernemen worden hierin niet vergeten. Ten slotte vertellen agrariërs hoe deze puzzelstukjes samenkomen in hun bedrijfssysteem.

Nieuwsgierig geworden?

Bestel het fysieke leerboek of maak gebruik van de gratis digitale versie op Groen Kennisnet
Portaal Natuurinclusieve landbouw
Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs

Lees ook

Natuurinclusieve landbouw Oldambt
Buijtenland van Rhoon: transitie naar natuurinclusieve landbouw
Actueelbericht Nieuw boek: Natuurinclusieve landbouw in de praktijk