Deltadrip

Monitoring soil quality with underground drip irrigation

Klimaatverandering vraagt om een efficiëntere omgang met water. Voornamelijk in de kustprovincies liggen problemen met verzilting van het grondwater op de loer. Om in de akkerbouw gewassen van voldoende water te voorzien zijn dus nieuwe technieken nodig die waterverspilling tegengaan. In Deltadrip worden deze technieken getest én kijken we naar het effect hiervan op de bodemstructuur.

Tegengaan van verzilting van schaars zoetwater

In het kustgebied is het diepere grondwater zout, waardoor er bij veel grondwateronttrekking een risico op verzilting van het schaarse zoete grondwater optreedt. Grondwater wordt onttrokken voor beregening in droge perioden, die door klimaatverandering vaker voorkomen en heviger worden. In het project Deltadrip onderzoeken we op een akkerbouwperceel in Zeeuws Vlaanderen in welke mate besparing van water en nutriënten mogelijk is door innovatief gebruik van druppelirrigatie en fertigatie, als alternatief voor traditionele beregeningstechnieken en bemestingsmethoden. Binnen dit project focust het Louis Bolk Instituut zich op het effect van druppelirrigatie op de bodemstructuur. Interessant is dat op het proefperceel de druppelirrigatie ook ondergronds is aangelegd (zie foto). Hierdoor worden water- en nutriëntenverliezen beperkt doordat deze dicht bij de wortels worden gebracht. Daarnaast hoeft zo’n systeem niet ieder seizoen opnieuw aangelegd te worden, aangezien grondbewerking bovenover gedaan kan worden.

Testen van een ondergronds druppelirrigatiesysteem

Gedurende twee jaar (2019-2020) is de bodemstructuur gemonitord. Hier werd haspelberegening vergeleken met ondergrondse en bovengrondse druppelirrigatie. De aanleg van een ondergronds druppelirrigatiesysteem lijkt weinig structuurschade op te leveren. 
Bij aanvang van het project was de verwachting dat de bodemstructuur bij druppelirrigatie misschien wel zou verbeteren ten opzichte van haspelberegening. Dit omdat druppelinslag bij haspelberegening erosie kan veroorzaken en daardoor de stabiliteit van de grond verlaagt. Ook werd een betere, diepere beworteling verwacht omdat het water van onderen wordt aangeboden in plaats van bovenaf. De resultaten tot nu toe hebben dit echter niet laten zien. Wel levert bovengrondse druppelirrigatie goede resultaten op bij de teelt van ui. Dit ondiep wortelend gewas profiteert van het oppervlakkig en direct aangebrachte water. 
Resultaten van het waterverbruik en de gewasopbrengsten van de verschillende beregeningstechnieken worden binnenkort verwacht. Deze kennis geeft telers de mogelijkheid een weloverwogen beslissing te maken over welk beregeningstechniek het beste bij hen past.

Partners en uitvoering

Deltadrip wordt uitgevoerd door AcaciaWater, het Louis Bolk Instituut en Delphy op een praktijkperceel van Maatschap Waverijn.

Download hier de onderzoeksresultaten van 2019

Lees meer op de website