Kinderen en gezonde voeding

Omdat smaakvoorkeuren zich vooral op jonge leeftijd ontwikkelen, zijn jonge kinderen een belangrijke doelgroep voor het aanleren van een gezond eetpatroon. Kinderen moeten een nieuwe smaak soms wel 8 tot 10 keer proeven voordat ze die accepteren. Jong aangeleerd gezond eetgedrag leidt op latere leeftijd tot een gezondere leefstijl en een lager risico op welvaartsziekten zoals diabetes.

Het aanleren van gezond eetgedrag is niet altijd makkelijk. Bij jonge kinderen is dit eetpatroon echter nog goed te sturen. Het is dan wel belangrijk dat hun sociale en fysieke leefomgeving bijdragen aan gezond leren eten. Ook de kinderopvang en basisschool kunnen hierin ondersteunen. Ook vanuit de wijk waar kinderen wonen kan het aanleren van gezond eetgedrag worden gestimuleerd.

Kinderdagverblijven

Het kinderdagverblijf is bijvoorbeeld een ideale plek om groente- en fruitconsumptie bij jonge kinderen te stimuleren, vanwege het grote bereik, de educatieve omgeving en het rolmodel dat andere kinderen en pedagogisch medewerkers vervullen. Vanuit eerder onderzoek is het bekend dat groente- en fruitconsumptie bij kinderen gestimuleerd kan worden door deze producten vaker aan te bieden. Er zijn ook aanwijzingen dat kinderen dankzij het ‘spelen met eten’, meehelpen met koken, meehelpen in een moestuin of op andere een speelse manier bezig zijn met voedsel, gestimuleerd worden om meer groente en fruit te consumeren. Er zijn echter nog weinig praktische methoden beschikbaar voor kinderdagverblijven om met kinderen aan de slag te gaan met groente en fruit. Het Louis Bolk Instituut kijkt samen met het Wageningen Food & Biobased Research, kinderdagverblijven, telers, leveranciers en andere partijen wat praktische methoden zijn voor kinderdagverblijven om jonge kinderen te stimuleren meer groente en fruit te eten. We kijken met het kinderdagverblijf welke methoden het beste passen in hun dagelijkse praktijk en ondersteunen het implementeren hiervan. Vervolgens evalueren we hoe interventies worden geïmplementeerd in de kinderdagverblijven om inzicht te vergaren in acceptatie, randvoorwaarden, bijsturing en borging van de interventie. Zo komen we tot nieuwe, praktische wetenschappelijke inzichten over de impact van interventies die we terugkoppelen naar de praktijk. Naast de kinderdagverblijven onderzoeken we ook in hoeverre de buitenschoolse opvang (2021 en 2022) een geschikte omgeving is voor het bieden van voedseleducatie. 

De school

Een andere locatie om gezond eetgedrag te stimuleren, is de school. Op de basis- en middelbare school brengen kinderen en jongeren van verschillende achtergronden veel tijd met elkaar door en ontwikkelen zij kennis, vaardigheden en positief gedrag. Daarnaast vormen leerkrachten krachtige rolmodellen voor de leerlingen. Dat maakt de school een geschikte omgeving voor voedseleducatie en het aanbieden van gezond en duurzaam voedsel. Het Louis Bolk Instituut doet onderzoek naar de effectiviteit en implementatie van diverse voedseleducatieprogramma’s op scholen en naar het aanbieden van een gezonde lunch op de basisschool (bekijk hiervan het factsheet).

Speciaal (basis)onderwijs

Ook in het speciaal onderwijs is het erg belangrijk dat er veel aandacht is voor gezond eten, omdat het aantal kinderen met overgewicht daar aanzienlijk hoger is dan in het reguliere onderwijs. Voor deze kwetsbare groep is een passende voedseleducatie-aanpak dus van groot belang. Toch zijn er nog maar heel weinig geschikte programma’s voor deze scholen. Het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal of het aanpassen van bestaand lesmateriaal aan het niveau en de belevingswereld van de leerlingen is hard nodig, geven leerkrachten en medewerkers aan. Bij voorkeur in de vorm van praktijkgerichte activiteiten die geïntegreerd worden in bestaand onderwijs. Het Louis Bolk houdt zich bezig met het in kaart brengen van de behoeftes en haalbare kansen voor voedseleducatie en het evalueren van diverse lesprogramma’s in het speciaal (basis)onderwijs. Meer lezen hierover? Bekijk de factsheet.  

De wijk

Ten slotte is de leefomgeving in de wijk waar kinderen wonen kansrijk om kinderen te ondersteunen met gezond eten. Daarin spelen zowel de fysieke leefomgeving als de sociale leefomgeving een belangrijke rol. Juist ook in wijken waar gezondheidsachterstanden zijn en ouders minder in staat zijn gezond eetgedrag vanuit huis aan hun kind mee te geven. Zie hiervoor ook het project Toegankelijker maken van gezonde voeding.