Verdienmodellen voor Carbon Farming

In het Nederlands klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat boeren vanaf 2030 jaarlijks 0,5 Mton extra CO2 vastleggen in landbouwbodems. Om deze ambitie te kunnen halen, moet er nog veel gebeuren. Koolstofvastlegging in de bodem helpt niet alleen met de doelen uit het klimaatakkoord, maar verhoogt ook de bodemkwaliteit. Daarnaast kan een verdienmodel voor Carbon Farming een belangrijke motivatie zijn voor boeren om meer koolstof vast te leggen. Hoe kunnen we zorgen dat Carbon Farming lonend wordt voor boeren?

Dat is precies waarmee de partijen, BoerenNatuur Brabant West, ZLTO en het Louis Bolk Instituut in dit project samen aan de slag gaan.

Verdienmodellen voor pilots in Zuid-Nederland

In vijf pilots in Zuid-Nederland gaan boeren, marktpartijen en eventuele andere relevante stakeholders samenwerken om in de praktijk te leren wat nodig is om een reëel verdienmodel voor Carbon Farming te ontwikkelen voor de boer. We richten ons hierbij op duurzame koolstofvastlegging in bodem én biomassa, zoals biobased teelten, landschapselementen en agroforestry.

Kansrijke businessmodellen

Via een marktverkenning wordt contact gelegd met diverse marktpartijen die potentieel geïnteresseerd zijn in het stimuleren van koolstofvastlegging via Carbon Farming. Dit leidt tot verschillende potentiële businessmodellen die in de praktijkpilots getoetst worden op haalbaarheid, praktische toepasbaarheid en verdienmodel. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de directe voordelen voor de boer, zoals het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, weerbaarheid tegen klimaatextremen, en de mogelijkheden voor publieke financiering, zoals bijvoorbeeld het stapelen met GLB-subsidie.

Betrouwbaarheid en borging van koolstofvastlegging

Een belangrijk aandachtspunt bij het ontwikkelen van een beloningssysteem voor koolstofvastlegging is de betrouwbaarheid van de vastlegging en de borging daarvan. De EU werkt daarom aan een systeem voor Monitoring, Rapportage en Verificatie van koolstofvastlegging (het zogenaamde MRV-protocol). In Nederland zijn verschillende partijen actief met borging via certificering, waarvoor verschillende methodieken beschikbaar of in ontwikkeling zijn. Voor de vijf pilots wordt een praktisch en begrijpelijk protocol ontwikkeld, dat de hoofdpunten van de verschillende methodieken samenvat. Daarnaast worden tools die ingezet worden voor het voorspellen van koolstofvastlegging in de praktijk getest en verbeterd. Tot slot wordt remote sensing, door middel van satellieten, ingezet om de monitoring te optimaliseren.

Kennisverspreiding

De kennis die in het project ontwikkeld wordt, wordt op diverse manieren verspreid: via artikelen in de media, presentaties tijdens bijeenkomsten, informatiebijeenkomsten voor boeren en stakeholders en een conferentie aan het eind van het project. 

Het project Verdienmodellen voor Carbon Farming (2023 – 2025) wordt mogelijk gemaakt door het Groen Economisch Herstelfonds in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Lees ook

Projecten Slim Landgebruik:
Effectieve strategieën om koolstof vast te leggen 
Slim landgebruik voor bodem en klimaat

Agroforestry: landbouw en bomen integreren

logo EU ELFPO