Agro-economische inpassing van strokenteelt

Chris J. Koopmans. 2019. Agro-economische inpassing van strokenteelt. 2019-005 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 24
Type: Rapport
Download (pdf, 0.87 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op Schouwen-Duivenland wordt intensief samengewerkt tussen Stichting Het Zeeuwse Landschap en diverse akkerbouwers en een veehouders. Voor drie verschillende bedrijven zijn in onderling overleg met maatwerk varianten van strokenteelt uitgewerkt. Door gewassen in stroken van ca. 30 m breed te telen wordt verwacht ruimte te scheppen voor akkervogels zoals de veldleeuwerik, kievit en patrijs. Door op deze manier te zoeken naar ruimte voor akkervogels, passend binnen een reguliere bedrijfsvoering, kan dit een bouwsteen zijn voor de natuurinclusieve landbouw.

"

Doel van deze inventarisatie was om

"
    "
  • Inzicht krijgen in de perspectieven van strokenteelt binnen de bedrijfsvoering
  • "
  • Economisch perspectief van de strokenteelt uit te werken
  • "
  • Benoemen van eventuele verbeter- of aandachtspunten
  • "
Trefwoorden in Nederlands: strokenteelt, proefvelden, biodiversiteit, akkerbouw, akkervogels, natuurinclusieve landbouw