Beworteling van grasland en droogtetolerantie: Maatregelen voor een diepere beworteling.

Boki Luske, Joachim G.C. Deru, Henk Wösten, J.H. Faber, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Beworteling van grasland en droogtetolerantie: Maatregelen voor een diepere beworteling.. 2012-028 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 51
Type: Rapport
Download (pdf, 5.48 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Door het veranderende klimaat is er op zandgrond behoefte aan verbetering van de droogtetolerantie van graslanden. Uit eerdere fases van dit onderzoek is gebleken dat de bewortelingsdiepte de droogtetolerantie van graslanden vergroot.
"Dit onderzoek laat zien dat er een breed scala aan maatregelen beschikbaar is om de beworteling van grasland te verbeteren. Aan de hand van de literatuur en langlopende proeven zijn de meest veelbelovende maatregelen om de bewortelingsdiepte van grasland te bevorderen op een rijtje gezet. Preventie van bodemverdichting door vertrapping en structuurschade en werken aan de herstelcapaciteit van de bodem is belangrijk. Maatregelen die hierbij horen zijn: verhogen van het organische stof gehalte, op peil houden van de pH en bevorderen van aantallen en activiteit van wormen. Ook kunnen er maatregelen genomen worden bij de inzaai van graslanden door snelgroeiende diepwortelende gewassen als dekvrucht te gebruiken en diepwortelende grassoorten of grasrassen te kiezen. Via de bemesting kan de beworteling verbeterd worden door de N-gift te verlagen, de N-gift uit te stellen na maaien en deze toe te dienen onder het maaiveld. Hoger maaien en minder frequent maaien of beweiden vallen ook onder de management opties voor een betere beworteling.
"Het is (nog) niet voor alle maatregelen mogelijk om het effect ervan op de worteldiepte te kwantificeren. Wel is er voor twee grondsoorten (beekeerd- en enkeerdgrond) bekeken wat het effect is van het vergroten van de bewortelingsdiepte (15, 20, 25 en 30 cm). Voor deze scenario’s geldt dat de hoeveelheid beschikbaar water in de wortelzone rechtlijnig toeneemt met de bewortelingsdiepte. Om de bovengenoemde management maatregelen in de agrarische praktijk te brengen zijn er verschillende routes mogelijk. Er moet met agrariërs worden samengewerkt, waardoor de kennis kan worden overgedragen en agrariërs bewust worden van de mogelijkheden. Belangrijk is dat de maatregelen deel uit gaan maken van een structureel raamwerk, bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan het verstrekken van vergunningen voor beregening, onderdeel zijn van een demoregeling, of opgenomen worden in de blauw-groene diensten binnen de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

Trefwoorden in Nederlands: klimaatadaptatie, droogtetolerantie, grasland, zandgrond
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Due to the changing climate, Dutch dairy farmers on sandy soils face problems during dry summer periods. They have to improve drought tolerance of their pastures in order to secure fodder production. Earlier phases of this research indicated that root depth significantly affects drought tolerance.
"This literature study shows that a wide range of management measures is available to improve root development of grasslands and lists the most promising measures. Prevention of soil compaction and improving soil resilience are both important. Relating measures that can be taken are increasing soil organic matter, maintaining the pH of the soil, and promotion of the number and activity of earthworms. Measures can also be taken during the sowing of grasslands, for instance to combine the sowing of grass with deep rooting crops like barley. There are deep rooting grass species or varieties available. Alternative fertilizing schemes can also enhance root depth. By lowering or delaying N fertilization, and application under meadow surface are potential measures. A higher mowing level and a lower mowing frequency also improve root development of grasslands. It is not (yet) possible to quantify the effects of all these measures on root depth. For two Dutch sandy soil types the effects of increased root depths have been analysed. Both scenario’s show that de amount of available water in the root zone linearly increases with root depth.
"To test the affectivity and practical feasibility of these measures, field trials should be done in cooperation with farmers. Apart from that, the awareness of farmers for climate adaption should be improved. At this moment they are not aware of the fact that drought tolerance of grasslands can be improved by the above mentioned measures.

Keywords in English: climate adaptation, drought tolerance, grasslands, pastures, sandy soils