Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem: Inhoudelijk rapportage 2010

Nick J.M. van Eekeren, Janneke Zaneveld-Reijnders. 2011. Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem: Inhoudelijk rapportage 2010. ZLTO, Louis Bolk Instituut ea..
Pagina's / pages: 48
Type: Rapport
Download (pdf, 2.61 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Directe aanleiding voor het project "Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem", was het voornemen van Brabant Water om de onttrekking van drinkwater uit de diepe ondergrond rond Loosbroek te intensiveren. Voor agrarisch ondernemers rondom de winning kan dit gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van water. De beoogde onttrekking heeft Brabant Water en de agrarisch ondernemers in het gebied bij elkaar gebracht om maatregelen te onderzoeken die de beschikbaarheid van water in de bodem te verhogen.

Trefwoorden in Nederlands: droge zandgronden, hydrologische maatregelen, organische stof, beworteling, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Reason to start the project "Consciously restoring the natural buffering capacity of soil" was the intention of Brabant Water to intensify the winning of drinking water from deep underground around Loosbroek. For local agricultural entrepreneurs, these water winnings could affect water availability for their crop production. This had brought Brabant Water and agricultural entrepreneurs in the area together to investigate measures to increase the availability of water in the soil.

Keywords in English: dry sandy soils, hydrological measures, organic matter, roots, climate adaptation, climate mitigation