Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 2: ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels

Willemijn J.M. Cuijpers, Leen Janmaat, G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 2: ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels. LB25. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 52
Type: Rapport
Download (pdf, 1.73 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit tweede deel van dit l iteratuuronderzoek naar bodemgezondheid in de biologische glastuinbouw is informatie verzameld over 6 belangrijke schimmelpathogenen die in de biologische vruchtgroententeelt van belang zijn:
"Fusarium, Phomopsis (zwartwor telrot), Pyrenochaeta ( kurkwortel), Py thium, Sclerotinia (rattenkeutelziekte) en Vertici ll ium. Behalve aan het herkennen van de ziekte en de ecologie van de pathogenen, is specifiek aandacht
"besteed aan mogelijkheden die biologisch werkende glastuinders hebben om met teeltmaatregelen de ziekten te bestrijden. Afhankel ijk van het soor t pathogeen zal de keuze op een andere set maatregelen vallen.
"• Algemene maatregelen zijn het gebruik van compost of andere organische toevoegingen, en de introductie van wisselgewassen.
"• Specifiekere maatregelen zijn het introduceren of stimuleren van antagonisten.
"• Tenslotte zijn er nog maatregelen die als laatste redmiddel een plek hebben in de biologische teelt, zoals solarisatie, biofumigatie of stomen.
"Ter afsluiting wordt in tabelvorm een samenvattend overzicht gegeven aan de teler met handvatten voor sturing op het gebied van bodemgezondheid.

Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, bodemgezondheid,ziektewerendheid, schimmels
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This is the second part of a literature study on soil health aspects in organic greenhouse production. Information is gathered about six i mpor tant fungal pathogens: Fusarium, Phomopsis, Pyrenochaeta, Pythium, Sclerotinia and Verticillium. Recognition of the symptoms and ecology of the pathogens is described, as are the opportunities for organic greenhouse growers to control these pathogens. Every type of pathogen needs a specific set of tools.
"• Generic measures are organic matter amendments and crop rotation.
"• More specific is the introduction of disease-specific antagonists.
"• More drastic and less specific are solar isation, biofumigation and steaming.
"At the end a table is presented with an overview to support growers to manage the health of their soils.