Decomposition rate of organic fertilizers: effect on yield, nitrogen availability and nitrogen stock in the soil

A.H.M. van Opheusden MSc, G.J.H.M. van der Burgt, Petra I. Rietberg. 2012. Decomposition rate of organic fertilizers: effect on yield, nitrogen availability and nitrogen stock in the soil. 2012-033 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 40
Type: Rapport
Download (pdf, 0.74 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

The nitrogen of organic fertilizers does not fully mineralize within a season, and hence will partly become available in later years. This effect is taken into account for the first year but generally not in later fertilizer applications. If it would be taken into account, fertilizer use could be more efficient. This study is an analysis of a 13-year field trial where crop yield was measured in 13 fertilizer treatments which differ in total N applied and decomposition rate. This is complemented with a model study in which mineralization and soil nitrogen content were calculated. We intended to show step by step that the use of fertilizers with a low decomposition rate, relative to fertilizers with a high decomposition rate, lead in the course of years to an increase in soil organic nitrogen, an increased nitrogen mineralization and availability and that this results in increased yields. Some of the results in these four steps in our work give support to this, but there are more factors at play. We show that when using, for example, deep stable manure, after some years the available nitrogen may for 50% or more be derived from manure applied in former years. This makes clear that, at least in agricultural systems that use a substantial amount of organic fertilizers, it is worthwhile taking this delayed mineralization into account.

Keywords in English: MAC, soil fertility, nitrogen balance, decomposition, mineralization, long term field trial, NDICEA
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Stikstof uit organische mest komt niet volledig beschikbaar in het jaar van toediening. Een deel komt in de volgende jaren pas beschikbaar. In de bemesting wordt daar bij de toepassing in het eerste jaar rekening mee gehouden (werkingscoëfficiënt van stikstof) maar in de volgende jaren meestal niet. Als dat wel gedaan zou worden zou dat de stikstofefficiëntie kunnen verhogen. Dit rapport gaat over de analyse van een 13-jarige veldproef waarin de opbrengst is gemeten van verschillende gewassen in 13 bemestingsvarianten. Die verschillen onder andere in totale N-gift en in afbraaksnelheid van de organische stof. Dit is aangevuld met een modelstudie waarin mineralisatie en bodemstikstof worden berekend. We wilden stap voor stap aantonen dat meststoffen met een lage afbraaksnelheid, vergeleken met die met een hoge afbraaksnelheid, leiden tot een opbouw van bodemstikstofvoorraad, toename van mineralisatie van stikstof, toename van beschikbaarheid van stikstof voor het gewas en uiteindelijk hogere opbrengst. Enkele van deze vier stappen in ons werk leveren een ondersteuning van dit proces op, maar er zijn meerdere factoren die een rol vervullen. Als bijvoorbeeld rundveepotstalmest gebruikt wordt kan na een aantal jaar meer dan 50% van de beschikbaar komende stikstof afkomstig zijn van bemestingen uit voorgaande jaren. Dat maakt duidelijk dat, in ieder geval in landbouwsystemen met een aanzienlijke input van organische mest, het de moeite waard is om met deze vertraagde mineralisatie rekening te houden.

Trefwoorden in Nederlands: MAK, bodemvruchtbaarheid, stikstofbalans, afbraak, mineralisatie, lange termijn veldexperiment, NDICEA