Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei

J.H. Faber, Henk Wösten, Gerben Bakker, Jan G. Bokhorst, Eduard Hummelink, Ivo Laros, Nico van den Brink, Joachim G.C. Deru, Boki Luske, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei. Alterra-rapport 2373. Alterra Wageningen UR, Wageningen.
Pagina's / pages: 112
Type: Rapport
Download (pdf, 2.99 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport bevat de resultaten van veldonderzoek, modellenstudie en literatuuronderzoek naar het watervasthoudend vermogen van de bodem van grasland in de Gelderse Vallei. Het doel van dit onderzoek is om wetenschappelijke gebiedspecifieke onderbouwing te geven aan de veronderstelling dat duurzaam bodembeheer een directe en kwantitatieve relatie heeft met het vasthouden en mogelijk zelfs het bergen van water in het agrarisch deel van de Gelderse Vallei.

Trefwoorden in Nederlands: resilience, waterbeschikbaarheid, verdroging, zandgrond, bewortelingsdiepte, beworteling, droogtetolerantie, grasland , waterbeheer, organische stof
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This report contains the results of a field research, model assessment and literature study on the water retention capacity of the soil of grassland in the Gelderlands Vallei. The purpose of this research is to support scientifically and region specific the assumption that sustainable soil management has a direct quantitative relationship with the retention, and possibly even with the storage of water in the agricultural part of the Gelderlandse Vallei.

Keywords in English: resilience, water availability, drought, sandy soil, rooting depth, rooting, drought tolerance, grassland, water management, organic matter