Duurzaam fosfaat voor een duurzame toekomst: eindrapport met eindevaluatie

Bo van Elzakker, Petra I. Rietberg, Bart G.H. Timmermans. 2012. Duurzaam fosfaat voor een duurzame toekomst: eindrapport met eindevaluatie. 2012-052 Int. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 49
Type: Rapport
Download (pdf, 1.30 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veel Afrikaanse bodems zijn bijzonder arm in fosfaat, terwijl in Nederland eutrofiëring door fosfaat een probleem is. Het terugwinnen van fosfaat uit rioolslib kan een cruciale rol spelen in het recyclen van fosfaat en het herstellen van de mondiale fosfaatbalans. Rioolzuiveringsbedrijf SNB heeft in samenwerking met Outotec de meststof PhosKraft ontwikkeld uit rioolslib. In dit project is de financiële haalbaarheid onderzocht van het op de markt brengen van PhosKraft in Oeganda en in Ghana. Daarnaast is de werking van deze meststof getest in veldproeven, en vergeleken met Yara en ruw fosfaat. De werking werd onderzocht in katoen bij op drie pilotbedrijven (in Oeganda), in ananas op een proefstation en bij een pilotbedrijf (in Ghana), en in cacao bij een kwekerij, en op twee pilotbedrijven (in Ghana). Het recyclen van fosfaat uit gezuiverd as van rioolslib bleek goed te kunnen concurreren met gangbare meststoffen, zeker wanneer deze onder een vergelijkbaar subsidieregime zou vallen. In de katoenteelt leidde een PhosKraft-gift van 50 kg/ha P2O5-equivalent tot een verhoging van de opbrengst met 40% in het eerste seizoen. In het tweede seizoen werd echter geen effect van PhosKraft op de opbrengst, groei en ontwikkeling van de plant gevonden, noch van ruw fosfaat. Ook in ananas en katoen werden geen significante positieve effecten op de opbrengst en plantontwikkeling gevonden van PhosKraft of Yara. Een niet-destructieve methode van toediening, voldoende aanwezigheid van regenwater en bodemvocht en voldoende aanwezigheid van andere nutriënten zoals stikstof lijken de belangrijkste voorwaarden te zijn voor succesvolle toepassing van PhosKraft en andere vergelijkbare fosfaatmeststoffen.

Trefwoorden in Nederlands: fosfaat, fosfor, bodem, cradle to cradle, ghana, oeganda, katoen, cacao, ananas
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Phosphorus availability is extremely low in many African soils, whereas in the Netherlands eutrophication due to excess of phosphate is an environmental challenge. Recycling phosphate from sewage sludge could play a crucial role in recovering the global phosphate balance. Sewage sludge treatment company SNB and Outotec developed phosphate-fertilizer PhosKraft from sewage sludge. In this project, the financial viability of exporting this fertilizer to Ghana and Uganda is investigated. Simultaneously, the effect of this fertilizer on crop growth and crop yield is investigated in field trials, and compared with the effect of Yara fertilizer and rock phosphate. This was done for cotton on three farms in Uganda, for pineapple at an experimental station and on one farm in Ghana, and for cocoa in a nursery and on two farms in Ghana. Recycling phosphate from purified sewage sludge ash appeared to be well-competitive to conventional fertilizers, especially when subject to the same system of subsidies. The application of 50 kg/ha P2O5-equivalent led to an increase in cotton yield of 40% in the first season in cotton. However, in the second season no significant effect of PhosKraft on plant growth and cotton yield was observed, neither was an effect found of rock phosphate. Likewise, no significant positive effects of PhosKraft or Yara on yield or plant development were observed in pineapple and cocoa. A careful method of application, sufficient availability of soil humidity and other nutrients such as nitrogen seem to be the most important preconditions for the successful application of PhosKraft and other similar phosphate-fertilizers.

Keywords in English: phosphate, phosphorus, soil, cradle to cradle, Uganda, Ghana, cocoa, cotton, pineapple