Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems

Maaike van Agtmaal, Goaitske Iepema, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems. 2018-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 32
Type: Rapport
Download (pdf, 3.09 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In Nederland zijn bijna alle veengronden ontwaterd en ca. 80 % van deze grond is in gebruik voor de landbouw/melkveehouderij. In Friesland gaat het om ca 52.700 ha. Wanneer het huidige beleid niet wordt aangepast is het Friese veen over honderd jaar nagenoeg verdwenen. Daarom is het belangrijk om de oorzaken van de afbraak van het veen te onderzoeken en te kijken welke maatregelen effect hebben op het reduceren van de veenafbraak. Maatregelen met betrekking tot graslandbeheer en bemesting zijn hier een voorbeeld van. In productiegrasland worden verschillende soorten organische en anorganische mest gebruikt voor een goede grasopbrengst. Verschillen in de samenstelling en het gebruik van meststoffen leiden tot verschillen in de bodem chemische, fysische en biologische processen. Deze processen bepalen ook de (netto) organische stof opbouw/afbraak en kunnen daarmee direct of indirect van invloed zijn op de afbraak van het veen.
"
"Doelstelling van deze studie is het geven van een onderbouwing van de effecten van bemestingsregimes (specifiek kunstmest) op de veenafbraak. Deze onderbouwing is in dit rapport zowel vanuit de theorie (literatuurstudie) als vanuit de praktijk (een proef en metingen in de veenweiden) benaderd.

Trefwoorden in Nederlands: bemesting, graslandbeheer, veengrond, Friesland, meststoffen, organisch, anorganisch