Efficiënte keten: Preventie reststromen: Rapportage 2017/2018

Sjef Staps, Seth Tromp, Heike Axmann, Leen Janmaat. 2019. Efficiënte keten: Preventie reststromen: Rapportage 2017/2018. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 60
Type: Rapport
Download (pdf, 1.85 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze rapportage heeft betrekking op de eerste twee onderzoeksjaren van het publiek-private samenwerking (PPS) project ‘Efficiënte keten, preventie reststromen’ (2017/2018). De ambitie van dit PPS-project is om derving (verspilling) in de biologische agrifood-keten te voorkomen, en daar waar reststromen ontstaan de kansen voor het vermarkten van deze reststromen te vergroten.

Binnen dit PPS-project is sprake van twee onderzoekslijnen. Onderzoekslijn A richt zich op de preventie van derving in biologische winkels, en van de derving bij de primaire producenten. Onderzoekslijn B richt zich op het vermarkten van reststromen uit de biologische aardappelen, groenten en fruit (agf) keten, in eerste instantie van producten die afwijkend zijn qua vorm en grootte en om die reden worden afgekeurd voor verkoop via de gebruikelijke afzetkanalen.

Bedrijfspartners binnen de PPS ‘Efficiënte keten, preventie reststromen’ zijn Udea/Ekoplaza, Eosta, Odin/Estafette en Green Organics. De kennispartners zijn Wageningen Food & Biobased Research en het Louis Bolk Instituut.
Het doel van het PPS project is:

  1. te komen tot handvatten voor het tegengaan van derving bij primaire producenten en het voorkomen van derving in de winkels
  2. het ontwikkelen van een vermarktingsstrategie voor afwijkende agf-producten en daarmee het verminderen van reststromen uit de agf-keten, en het onderzoeken van andere mogelijkheden van het verwaarden van deze reststromen.

Voor de winkelsituatie is met een simulatiemodel geprobeerd om de gemeten derving van drie geselecteerde producten in een voorbeeldwinkel te reconstrueren. Dit leidt tot productspecifieke aanbevelingen met betrekking tot onder meer het verlengen van de houdbaarheid, de presentatievoorraad en het afremmen van het selectiegedrag van de consument.

Het uitvalpercentage van ca. 15-25% in de biologische primaire productie (toeleveranciers) blijkt als volgt onderverdeeld:

  • 10-15% uitval van planten
  • 5-10% niet-geoogst product
  • 2% schade/verlies tijdens verpakken e.d.

Belangrijke thema’s bij het terugdringen van derving bij toeleveranciers zijn verbinding in de keten, het vertellen van het verhaal naar de klant, handelsnormen en praktische verbeteringen.

In het derde jaar van het project zullen voor de winkelsituatie pilots worden opgestart met betrekking tot houdbaarheidsverlenging en het inschatten van het effect van promotieacties. Ook is er een pilot voorzien tussen Eosta en Udea / Ekoplaza (‘Elastische Keten’) ten behoeve van structurele vermindering van productuitval bij Eosta.

Trefwoorden in Nederlands: circulaire economie, verspilling, duurzame keten
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This report concerns the first two-year research period of the PPS project ‘Efficient Chain, prevention of waste streams’ (2015-2018). The ambition of this PPS project is to prevent losses (spoilage, waste streams) in the organic food chain, and to increase the opportunities for waste streams trade.

This project includes two research parts. Part A focusses on loss prevention in organic shops and at farms.

Part B focusses on waste streams and aberrant products from organic potatoes, vegetables and fruit, primarily on products that are aberrant (shape, size) and for that reason have been disapproved for sale via usual sales channels .

Companies within the PPS project ‘Efficient Chain, prevention of waste streams’ are Udea/Ekoplaza, Eosta, Odin/Estafette and Green Organics. Knowledge Partners are Wageningen Food & Biobased Research and the Louis Bolk Institute.

The goal of the PPS project is:

  1. To deliver tools for the prevention of losses at primary producers and in shops
  2. To develop a marketing strategy for aberrant products and thus to reduce residue streams from potato, vegetable and fruit chains and to investigate alternative ways to valorise these streams.

For the shop situation, a simulation model was used for simulation of losses of three selected products. The results are product specific recommendations regarding, among others, a prolonged durability, presentation stock and decrease of consumer’s selection behaviour.

The loss percentage of approximately 15-25% in the organic sector is divided as follows:

  • 10-15% loss of plants
  • 5-10% not-harvested product
  • 2% damage/loss during packaging a.o.

Important aspects for loss decrease are the connection in the food chain, transparent storytelling to the consumer, marketing standards and practical improvements.
During the third project year, pilots will be started regarding the simulation of losses in shops (including generalisation of example shop conclusions) and the co-operation between Eosta and Udea / Ekoplaza (‘Elastic Chain’) for structural product loss reduction.

Keywords in English: circulair economy, waste streams, spoilage. sustainable food chain