Emissies van lachgas bij natte teelten

Een literatuurstudie

Waas Thissen, Jeroen Pijlman. 2022. Emissies van lachgas bij natte teelten: Een literatuurstudie. 2022-049 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 32
Type: Rapport
Download (pdf, 2.57 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het NOBV heeft aan het LBI – in het kader van de klankbordgroep voor het NOBV – gevraagd een literatuurstudie te doen naar het effect van droogval op lachgasemissies uit de bodem bij natte teelten. Binnen VIPNL natte teelten wordt onderzoek gedaan naar en ervaring opgedaan met mogelijke teeltsystemen voor natte teelten. Vanuit dit onderzoek is er ook behoefte aan meer inzicht in mogelijke lachgasemissies bij natte teelten. Droogval is een mogelijke methode om enerzijds methaanemissies uit natte teelten te beperken, maar op basis van onderzoek uit rijstteelt en veenweiden valt af te leiden dat droogval omstandigheden mogelijk juist kunnen leiden tot lachgasemissies. Daarnaast zou droogval ook CO2 emissies kunnen opleveren. Natte teelten op veengronden worden ingezet met als doel het leveren van ecosysteemdiensten (beperken bodemdaling, broeikasgasemissies, beperken belasting waterkwaliteit en waterkwantiteit en herbergen van biodiversiteit) te vergroten en een verdienmodel voor de grondbeheerder te creëren. Mitigatie van broeikasgasemissies is een belangrijke beoogde ecosysteemdienst van natte teelten, welke samenhangt met de teeltinrichting, productie en het kunnen leveren van andere ecosysteemdiensten. Het is daarom van belang inzicht te vergroten over mogelijke lachgasemissies bij verschillende teeltomstandigheden, en inzicht te vergroten over mogelijke trade-offs tussen methaan, CO2 en lachgasemissies uit natte teelten.

Trefwoorden in Nederlands: lachgasemissie, natte teelt, veengrond, ecosysteemdiensten, broeikasgas, klimaat