Evaluatie van een voedingsconcept gebaseerd op streekgebonden, biologische voeding en aandacht voor ambiance. Zijn er veranderingen betreffende gezondheid, ondervoeding, smaakbeleving en tevredenheid bij de bewoners? (Samenvatting)

Inge Boers, Machteld A.S. Huber, M. van Apeldoorn, Lucy P.L. van de Vijver, Miek C. Jong. 2013. Evaluatie van een voedingsconcept gebaseerd op streekgebonden, biologische voeding en aandacht voor ambiance. Zijn er veranderingen betreffende gezondheid, ondervoeding, smaakbeleving en tevredenheid bij de bewoners? (Samenvatting). 2013-010 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Aantal pagina's: 1
Soort document: Overig
Download full text (pdf, 0.93 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Achtergrond:
"Ondervoeding komt veel voor bij ouderen met mogelijke negatieve gevolgen op de gezondheid en kwaliteit van leven. Woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem introduceerde per 1 juli 2011 een nieuw voedingsconcept gebaseerd op biologische, streekgebonden producten en aspecten van ambiance rondom de maaltijden.
"
"Vraagstelling:
"We wilden onderzoeken of dit nieuwe voedingsconcept effect heeft op ondervoeding, gezondheid,smaakbeleving en tevredenheid bij de bewoners van het woonzorgcentrum.
"
"Onderzoeksopzet en methode:Deze observationele studie werd verricht tussen juli 2011 en augustus 2012. Op 3 momenten werden metingen gedaan: voorafgaand aan de invoering van het voedingsconcept, een half jaar en een jaar na de invoering van het nieuwe voedingsconcept. Op deze meetmomenten werd het risico op ondervoeding bepaald middels de Mini Nutritional Assessment, het gewicht gemeten, medische en dieet gegevens genoteerd uit de status en een vragenlijst afgenomen naar de aspecten van het voedingsconcept,smaakbeleving en tevredenheid van de bewoners.
"
"Resultaten en conclusies:
"105 bewoners werden geïncludeerd in de studie. Deze groep had een gemiddelde leeftijd van 85,6 jaar. De mannen hadden een gemiddeld gewicht van 73,5 kg, een BMI van 24,7 en een MNA score van 22,8. De vrouwen hadden een gemiddeld gewicht van 65,7kg, een BMI van 26,9 en een MNA score van 23,1. Bij de mannen was 13% ondervoed, 43,5% had risico op ondervoeding en 43,5% had een normale voedingstoestand. Bij de vrouwen was 6,1% ondervoed, 43,9% had risico op ondervoeding en 50% had een normale voedingstoestand. Opvallend was dat bij de uitgangsmeting 'slechts' 7,6% van alle deelnemende bewoners van Insula Dei Huize Kohlmann ondervoed was in tegenstelling tot het hogere percentage van 20% ondervoede ouderen in een verzorgingshuis gemeten door de Gezondheidsraad in 2011.Tijdens het onderzoek werden geen significante veranderingen gemeten. Wel was er een trend dat de het risico op ondervoeding afnam. Bij de mannen nam de MNA score toe met 0,7 (van 22,5 naar 23,2). Bij de vrouwen met 0,5 (van 23,0 naar 23,5). Verder nam het percentage bewoners dat bij aanvang van de studie ondervoed was in de loop van de studie af, namelijk van 7,6% naar 4% na een jaar. Voor de mannen was deze daling sterker, namelijk van 13% naar 0% en voor vrouwen van 6,1% naar 5%. Bij deze ondervoede groep nam de MNA-waarde toe van 15,6 naar 19,1. Daarnaast daalde de verstrekking van energie verrijkte diëten en dieetproducten aanzienlijk. Maaltijdbeleving, smaak en tevredenheid verbeterden bij de deelnemers. Bewoners leken bewuster te gaan nadenken over hun voedsel en gaven in de loop van het onderzoek toenemend aan te vinden dat de nieuwe maaltijden kunnen ondersteunen in hun gezondheid. Daarnaast werden er minder lichamelijke klachten gerapporteerd direct na de maaltijd. In het algemeen lijkt aandacht voor de kwaliteit van voeding,de manier van aanbieden van voeding en ambiance rondom voeding in zorginstellingen gewenst in het kader van het bestrijden van risico op ondervoeding, maar zeker ook vanwege de effecten op smaakbeleving en tevredenheid van bewoners van verzorgingshuizen.

Trefwoorden in Nederlands: ondervoeding, ouderen, streekgebonden, biologisch, ambiance maaltijden, Insula Dei, verzorgingshuis
Tweede taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

Background:
"Malnutrition is common among the elderly with possible negative effects on their health and quality of life. Residential care centre Insula Dei in Arnhem, the Netherlands, introduced per 1 July 2011 a new nutritional concept based on organic, local products and ambiance aspects during meals.
"
"Aims/hypothesis:
"To study whether a new nutritional concept can effect the risk of malnutrition, health, taste experience and satisfaction in residents of a residential care centre. Moreover to obtain insight into which and how specific variables could be positively influenced by such a nutritional concept and to study feasibility.
"
"Methods:
"This observational study was conducted between July 2011 and August 2012. Data were collected at baseline, after six months and one year from the introduction of the new nutritional concept. Primary outcome variable was the risk of malnutrition determined by the Mini Nutritional Assessment. Secondary outcome variables were bodyweight, BMI, medical and dietary data, as well as the results of a questionnaire concerning the different aspects of the nutritional concept, taste and satisfaction.
"
"Results:
"Study subjects were men (23) and women (82) with an average age of 85.6 years. Men had a mean weight of 73.5 kg, a mean BMI of 24.7 and an average MNA score of 22.8. Women had a mean weight of 65.7 kg, a mean BMI of 26.9 and an average MNA score of 23.1. Among men 13% was malnourished, 43.5% had risk of malnutrition and 43.5% had a normal nutritional status. Among women 6.1% was malnourished, 43.9% had risk of malnutrition and 50% had a normal nutritional status. Interestingly, at baseline "only" 7.6% of all participating residents was malnourished in contrast to the higher percentage of malnourished elderly people in nursing homes 20% as measured by the Dutch Health Council in 2011. No significant changes were measured during the observational period. Though there was a trend of decrease in malnutrition risk. In men the MNA score increased with 0.7 (from 22.5 to 23.2), in women with 0.5 (from 23.0 to 23.5). Further, the percentage of malnourished residents diminished from 7.6% to 4% after a year. This decrease was stronger for men, from 13% to 0% and for women from 6.1% to 5%. In the malnourished group the MNA score increased from 15.6 to 19.1. In addition, the provision of energy-enriched diets and diet products decreased considerably. Meal experience, taste and satisfaction improved on the participants. Residents seemed more aware about their food and reported the new meals could possibly support in their health. In addition, fewer physical symptoms were reported right after the meal. Conclusion/interpretation: To evaluate the risk of malnutrition in residential care centres, attention is desired for the quality of food, the way of offering food and the ambiance during meals. A new nutritional concept in Insula Dei also shows the importance and effects on taste, awareness and satisfaction of its residents.

Keywords in English: malnutrition, elderly, local food, organic, ambiance meals, residential care centre, Insula Dei