Exploratief onderzoek naar het verbinden van Integrative Medicine en Positieve Gezondheid

E. van der Pol. 2017. Exploratief onderzoek naar het verbinden van Integrative Medicine en Positieve Gezondheid. Louis Bolk Instituut, Bunnik. January 2017.
Pagina's / pages: 54
Download (pdf, 1.49 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Inleiding:
"Vanwege toegenomen kritiek op de gezondheidszorg, onder andere gerelateerd aan het ineffectief aanpakken van chronische ziekte en bijbehorende hoge kosten, is er behoefte aan verandering van een focus op ziekte naar ‘gezondheidsdenken’. De concepten Integrative Medicine (IM) en Positieve Gezondheid (PG) zijn concepten die hier elk op een eigen manier vorm aan geven. Hoewel er al diverse stappen zijn gezet is het een uitdaging om de concepten vorm te geven in de (zorg)praktijk. In dit onderzoek is daarom verkend hoe IM & PG zich tot elkaar verhouden en of en hoe de concepten verbinding met elkaar kunnen maken. Dit is relevant omdat de concepten mogelijk samen van toegevoegde waarde zijn.
"
"Doelstelling:
"Het onderzoeksdoel is om op strategische niveau richting te geven aan (zorg)organisaties, (zorg)professionals en zorgverleners die werkzaam zijn of willen zijn op het gebied van IM & PG en indien mogelijk, een conceptueel model van IM & PG te actualiseren. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 1) Hoe verhouden de concepten IM & PG zich tot elkaar en 2) Kunnen de concepten IM & PG een verbinding met elkaar maken en indien ja, hoe kan dat gedaan worden?
"
"Methodologie:
"Vanwege het exploratieve karakter is er gekozen voor een kwalitatief onderzoeksdesign. Deze aanpak volgde de principes van de ‘Grounded Theory’ benadering. Er zijn drie focusgroepen en vier interviews afgenomen met de bestuursleden van het NIKIM en nog zeven interviews met andere experts op het gebied van IM en/of PG.
"
"Resultaten:
"Oorsprong: Beide concepten komen mogelijk voort uit dezelfde paradigma verandering. Een verschil in oorsprong is dat IM vanuit het zorgdomein en het perspectief van de zorgverlener is ontstaan, terwijl PG het resultaat is van onderzoek naar indicatoren van gezondheid. Definitie & theorie: De grootste overeenkomst is de bredere invalshoek op gezondheid. PG werd opgevat als een meer beschrijvend model van wat gezondheid is en IM als een geneeskundig model voor de zorgverlener van het hoe, het wat en waar gezondheid bevorderd kan worden. Alle pilaren en pijlers van IM werden herkend in PG, met grote uitzondering van de niet-reguliere geneeswijzen. Praktische invulling & gebruik: PG wordt in tegenstelling tot IM goed en breed ontvangen in Nederland, zowel in het zorgdomein als het sociaal-maatschappelijk domein. Conceptuele modellen: De meerwaarde van verbinden hangt af van het gekozen perspectief: Voor IM wordt het aanbevolen de verbinding te maken vanwege zowel inhoudelijke als strategische redenen, voor PG alleen vanwege inhoudelijke redenen. Er zijn drie conceptuele modellen op basis van IM & PG ontwikkeld namelijk de Matrix, de Schillen en de Kegel.
"
"Discussie en conclusie:
"Het is haalbaar gebleken om conceptuele modellen te ontwikkelen op basis van beide concepten: IM & PG. In de drie modellen wordt visueel aangegeven dat de concepten mogelijk complementair en additief zijn. De drie modellen dienen nog verder getoetst te worden in de praktijk voordat verdere implementatie is aanbevolen. In vervolg onderzoek kunnen ook de onderliggende aspecten en relaties tussen de concepten verder onderzocht worden.

Trefwoorden in Nederlands: Integrative Medicine, Positieve Gezondheid, Exploratief kwalitatief, Grounded Theory.