Factsheets lupine 1, 2, 3 en 4

Iris Flamand, Udo Prins, Peter Keijzer, Marieke Laméris. 2024. Factsheets lupine 1, 2, 3 en 4. Louis Bolk Instituut, Lekker Lupine.
Pagina's / pages: 10
Download (pdf, 1.04 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze vier factsheets wordt informatie gegeven over de lupineteelt:

Factsheet Lupine 1. Perceelskeuze, rassenkeuze, zaaibed en zaaien

Lupine komt het best tot zijn recht onder relatief stikstofarme omstandigheden. Door zijn vermogen tot stikstofbinding past het prima in brede gewasrotatie. In deze factsheet worden kernachtig de aandachtspunten rondom perceelskeuze, rassenkeuze, zaaibedvoorbereiding en zaaien representeerd.

Factsheet Lupine 2: Opkomst en onkruidbeheersing

Jonge plantjes zijn kwetsbaar. Trage opkomst werkt aantasting door schimmels of insecten in de hand. Lage opkomst betekent soms: opnieuw inzaaien. Beheers vervolgens onkruid totdat het gewas goed gesloten is. De opkomstsnelheid is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Om onkruid te bestrijden zijn weideggen en schoffelen geijkte maatregelen. Het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat is toegestaan rond opkomst is beperkt.

Factsheet Lupine 3. Ziekten en plagen

Lupine is gevoelig voor bodemschimmels (vroege uitval) en zaadoverdraagbare ziekten (problemen later in seizoen). Preventie: goede voorvrucht, ruime vruchtwisseling en gezond zaaizaad. De belangrijkste kiemziekten zijn: Pleiochaeta wortelrot, Rhizoctonia en Pythium. Blad- en stengelziekten: Anthracnose, Bruinevlekkenziekte, Rattenkeutelziekte, Phytoophthora wortelrot, Fusarium wortelrot en Botrytis. Verder komen enkele virussen voor die vooral worden veroorzaakt door geïnfecteerd zaaizaad. Als belangrijkste plagen worden Bonenvlieg, en wild- en vogelvraat behandeld. Het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat is toegelaten is beperkt.

Factsheet Lupine 4. Afrijping en oogst

Het oogsttijdstip is afhankelijk van soort en ras. De precieze oogsttijd verschilt per jaar. Oogst dan niet op het heetst van de dag om verliezen te voorkomen.

 

Meer informatie is te vinden in de Teelthandleiding Lupine 

Deze factsheet is onderdeel van het SABE-project ‘kennisdelen lupineteelt voor humane consumptie’ in opdracht van en in samenwerking met Proeflab Wageningen en Lekker Lupine. Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV en de EU.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Projectpartner:
  www.lekkerlupine.nl 
www.lekkerlupine.nl

Trefwoorden in Nederlands: