Fosfaat, de bodem als bron: Experimenten in de Kempen

E.A.P. van Well, Harm Wientjes, Joachim G.C. Deru. 2011. Fosfaat, de bodem als bron: Experimenten in de Kempen. CLM Onderzoek en advies, Culemborg.
Pagina's / pages: 73
Type: Rapport
Download (pdf, 3.59 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Fosfaat is een van de belangrijkste probleemstoffen in de diffuse verontreiniging van het Noord Brabantse grond- en oppervlaktewater. In het kader van Inwa (Interactief Waterbeheer in de Grensregio Vlaanderen Nederland) is in het project "Fosfaat de bodem als bron" door CLM, DLV Rund en LBI geëxperimenteerd met uitmijning van fosfaat op zeven bedrijven in de Kempen. In 2010 en 2011 is geëxperimenteerd met vijf soorten maatregelen:  -Sturen met gehaltes in de mest; 
"-Verhogen organische stofgehalte in de bodem;
"-Sturen fosforgehaltes in het voer;
"-Strategisch verdelen van beschikbare mest en
"-Fosfaatverschralen langs slootkanten.
"Uit de experimenten komt naar voren dat een afname van de fosfaatvoorraad in de bodem kan worden bereikt door alle bovengenoemde maatregelen.

Trefwoorden in Nederlands: Foafaat, veehouderij, teeltmaatregelen, vloeibare mestscheiding, mais, grasland, organische stof
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Diffuse phosphate pollution in the surface and ground water in Brabant, the Netherlands, is one of the most important problems regarding water quality. Within Inwa (Interactive Water mangement in the border region Flanders - the Netherlands), the project "Phosphate, the soil as a source: Experiments in the Kempen region" has experimented with phosphate extraction in seven farms in the Kempen region of Brabant, the Netherlands. In 2010 and 2011, we experimented with the following types of management measures:
"- Different fractions of liquid manure with different mineral contents
"- Soil organic matter build up
"- Different phosphate contents in the feed
"- Strategic distribution of available manure
"- Phosphate extraction along water ditches

Keywords in English: Phosphate, animal husbandry, management measures, liquid manure separation, maize, grassland, organic matter