GLB voor Klimaat

Voorstel voor maatregelen voor de Ecoregeling op te nemen in het GLB (2023 – 2027)

Wim Dijkman, Gabe Venema, Sjef Staps, Berien Elbersen. 2022. GLB voor Klimaat: Voorstel voor maatregelen voor de Ecoregeling op te nemen in het GLB (2023 – 2027). Slim Landgebruik.
Pagina's / pages: 36
Type: Rapport
Download (pdf, 1.10 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Nederland heeft zich verbonden met het Klimaatakkoord van Parijs en daarin vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 is verminderd met 55% t.o.v. de emissie in 1990. De opgave van de landbouw is om jaarlijks 0,5 Mton CO2 vast te leggen. Een manier om dat te doen is door het koolstof gehalte van de bodem te verhogen. Dat zorgt tevens voor versterking van bodemkwaliteit.
In het programma Slim Landgebruik wordt onderzocht met welke maatregelen deze doelen kunnen worden gerealiseerd, hoe deze kunnen worden gestimuleerd, wat de neveneffecten van deze maatregelen zijn en hoe de resultaten kunnen worden gemonitord en geborgd. Een van de manieren om ondernemers te stimuleren koolstofopslag in de bodem te bevorderen is via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met name de nieuwe Ecoregeling die in het GLB 2023 - 2027 wordt ingevoerd biedt daarvoor kansen.
Het doel van deze studie is om maatregelen die bijdragen aan de opslag van koolstof in de bodem te beoordelen op geschiktheid om via het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) te stimuleren. Dit brengt randvoorwaarden met zich mee die voortkomen uit het instrument GLB en Programma van Eisen die vooral betrekking hebben op de inhoud:het type maatregelen

Trefwoorden in Nederlands: Klimaatakkoord, broeikasgassen, emissie, landbouw, CO2, Slim Landgebruik, koolstofopslag, GLB