Grassland management, soil biota and ecosystem services in sandy soils

Nick J.M. van Eekeren. 2010. Grassland management, soil biota and ecosystem services in sandy soils. 2010-019D. Wageningen University, Wageningen.
Pagina's / pages: 264
Download (pdf, 2.85 MB)
Prijs gedrukt exemplaar: € 25,00
Artikelnummer: 2010-019D
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Recent legislative restrictions on the use of fertilizers and irrigation, and a quest for sustainable farming systems have drawn renewed attention to the functioning of the soil and the ecosystem services it provides. Soil biota play an important role in the provision of these ecosystem services, which may be influenced by grassland management. The two objectives of this thesis were 1) to gain insight into the effect of different grassland management measures on soil biota in sandy soils; and 2) to explore the effect of grassland management on the ecosystem services provided by soil biota.
"
"Tot voor kort bestond er weinig interesse voor de bodemkwaliteit onder productiegrasland. Een verslechtering hiervan kon immers worden opgevangen door meer te bemesten of beregenen. Echter wettelijke beperkingen stellen hier duidelijke grenzen. Daarnaast wordt gezocht naar verduurzaming van landbouwmethoden. Tezamen heeft dit het functioneren van de bodem en haar ecosysteemdiensten weer onder de aandacht gebracht.
"Aan dit proefschrift lagen twee hoofddoelstellingen ten grondslag: 1) inzicht krijgen in het effect van graslandmanagementmaatregelen op de aantallen, activiteit en soortenrijkdom van bodemleven in zandgrond; en 2) het verkennen van het effect van graslandmanagementmaatregelen op de ecosysteemdiensten zoals bewerkstelligd door dit bodemleven. Ecosysteemdiensten zoals: bodemstructuur, waterregulatie, nutriëntenvoorziening en uiteindelijk grasproductie.

Keywords in English: Grassland management, soil biota, ecosystem services, sandy soils