Landbouwmonitoring 2021 – Buijtenland van Rhoon

Udo Prins, Dennis T. Heupink. 2023. Landbouwmonitoring 2021 – Buijtenland van Rhoon. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 80
Type: Rapport
Download (pdf, 3.99 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor u ligt het tweede volledige landbouwmonitoringsrapport voor het Buijtenland van Rhoon. Dit monitoringsrapport gaat over het teeltjaar 2021. Dit rapport is vanuit het Louis Bolk Instituut, als onderdeel van het adviserende consortium van experts, in opdracht van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon tot stand gekomen. Samen met de rapportages die over de opvolgende jaren 2020-2023 zullen verschijnen maakt dit rapport het mogelijk de ontwikkelingen van de landbouw in dit pilot-gebied goed te kunnen volgen. Het Buijtenland van Rhoon is daarbij één van de grootste, gebiedsintegrale pilots voor natuurinclusieve akkerbouw in Nederland en vormt daarmee een innovatief voorbeeld voor de landbouw zoals die maatschappelijk gewenst wordt. Voor de volhoudbaarheid van zo’n toekomstgerichte landbouw is echter naast ecologische duurzaamheid van het landbouwsysteem ook economische duurzaamheid van belang voor de betrokken agrariërs. Naast het hanteren van een nieuwe monitoringsmethodiek voor natuurinclusieve akkerbouw middels Kritische Prestatie indicatoren (KPI’s) wordt er daarom ook goed gekeken naar de financiële resultaten van dit gebieds-experiment. Belangrijk is echter wel te vermelden dat dit de rapportage is over de eerste twee jaar en dat zeker in de akkerbouw de resultaten per jaar heel sterk kunnen verschillen. Vooral bij het interpreteren van de financiële cijfers is dit van belang. Daarom kunnen pas na minimaal vier jaar voorzichtige conclusies getrokken worden. Alles wat in deze rapportage staat is dus alleen indicatief voor de eerste twee teeltjaren.

Trefwoorden in Nederlands: natuurinclusief, monitoring, akkerbouw, KPI’s, biodiversiteit, landbouweconomisch, pacht