Minder en Anders Bemesten: Onderzoeksresultaat akkerbouw op klei. Maaimeststoffen bij aardappel, Van Strien 2010

G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, Coen ter Berg. 2010. Minder en Anders Bemesten: Onderzoeksresultaat akkerbouw op klei. Maaimeststoffen bij aardappel, Van Strien 2010. 2010-023LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 35
Type: Rapport
Download (pdf, 0.75 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op een zavelgrond is een bemestingsexperiment aangelegd in een aardappelgewas in vier herhalingen. Naast de controle is gebruik gemaakt van luzerne vers gesneden, luzerne kuil eerder toegediend, luzerne kuil later toegediend, kippenmest en een mengsel van rundvee dunne mest met vinasse. De opbrengst van de controle veldjes lagen significant lager dan die van de bemeste velden. Binnen de verschillende bemestingen waren wel verschillen, maar niet statistisch significant. Ook bij andere kenmerken (droge stof gehalte,N-inhoud) was de controle significant afwijkend, en was er een parallel tussen opbrengst, droge stof gehalte en Ninhoud: hoe hoger de opbrengst, hoe hoger de N-concentratie en hoe lager het droge stof gehalte. De ziektedruk (Phytophthora, Rhizoctonia, Schurft) was erg laag en de gemeten verschillen waren slechts incidenteel significant. De mineralenbalans op veldniveau was het gunstigst voor het mengsel dunne mest / vinasse met een lager Poverschot en een licht K-overschot terwijl alle andere varianten een groter P-overschot en een flink K-tekort vertoonden. Indien puur dunne mest zou zijn gebruikt zou het onderscheid met de luzernes echter grotendeels wegvallen. De stikstofmineralisatie was in het vroege voorjaar (begin april) bij luzerne kuil voldoende snel om binnen drie weken circa 35 kg meer N te leveren dan de controle De stikstofefficiëntie bij gebruik van luzerne is vergelijkbaar met die van de dunne mest / vinasse. De organische stof balans valt zeker niet ongunstiger en misschien gunstiger uit. Daar zou wel meer over te zeggen zijn op basis van literatuur en beschikbaar cijfermateriaal. Geconcludeerd wordt dat de luzerne een volwaardig alternatief is voor dierlijke mest, en dat luzerne kuil enkele voordelen biedt ten opzichte van verse luzerne maar wel extra handelingen en kosten met zich meebrengt.

Trefwoorden in Nederlands: aardappel, luzerne,maaimeststof, stikstof
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

On a silty soil an experiement is laid down concerning different types of organic fertilizers in a potato crop. The treatments were no application, freshly cut alfalfa, alfalfa silage early application, alfalfa silage late application, poultry manure and a mixture of cattle slurry with vinasse. The yield on the control plots was significantly lower than on the plots with fertilizer. Within the fertilizer treatments there were differences, but not statistically significant. Other properties as dry matter content and nitrogen content showed the same pattern, control being significantly different. There was a parallel between yield, dry matter content and N-content: a higher yield coincides with higher N-content and lower dry matter content. The incidence of crop diseases (Phytophthora, Rhizoctonia, Scrab) was low, and measured differences were only incidentally significant. The mineral balance at field level was most optimal for the mixture of slurry and vinasse, giving a lower P-surplus and a small K surplus, with all the other fertilizers resulting in a higher P-surplus and a substantial K-shortage. In case of a pure slurry application (no use of vinasse containing little P and much K) the differences with the alfalfa application would diminish substantially. Nitrogen mineralization in April out of the alfalfa silage was fast, resulting in 35 kg ha-1 N additional to control. The nitrogen use efficiency in case of alfalfa is comparable with that of the slurry / vinasse mixture. The soil organic matter balance is surely not negative compared to slurry / vinasse, and may be positive. This could be assessed, using literature and available data. It is concluded that alfalfa is a serious alternative for manure, and it is concluded that alfalfa silage offers some advantages compared to alfalfa freshly cut, but it brings extra handling and costs.

Keywords in English: Potato, lucerne, cut-and-carry-fertiliser, nitrogen