Minder en Anders Bemesten Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, kool 2010

Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt, Coen ter Berg. 2010. Minder en Anders Bemesten Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, kool 2010. 2010-027LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 32
Type: Rapport
Download (pdf, 0.23 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op een kleigrond is in de voorafgaande jaren een teeltsysteem ontwikkeld voor de teelt van courgette na een grasklaver voorvrucht op bedden gefreesd in de grasklaver, en met aangepaste en verminderde en bemesting. Timing van stikstof, voor een optimale opbrengst stond hierbij voorop (Timmermans et al., 2010a; 2010b). De onderzoeksvraag voor het huidige proefjaar was om een stap te maken naar de ontwikkeling van een dergelijk systeem voor witte kool. Het gaat dan om witte kool geteeld op bedden gefreesd in grasklaver, met aangepaste bemesting. De behandelingen betroffen voorvrucht grasklaver, voorvrucht courgette (bedden die al een jaar oud waren), beiden met drie N-niveaus. De grasklaver stroken naast de kool werden tijdens de teelt gemaaid en ingezet als maaimeststof. Als vergelijking is er een praktijkbehandeling meegenomen, met voorvrucht grasklaver die ondergeploegd is met varkensdrijfmest. De resultaten laten zien dat het systeem voor witte kool nog niet bedrijfsklaar is. De praktijkbehandeling had een veel hogere opbrengst dan de witte kool op de bedden. Dit had te maken met een lager niveau van beschikbaar stikstof in de proef, maar ook met een systeemverschil: de combinatie van frezen in plaats van ploegen, concurrentie van de grasklaver met de randrijen van de witte kool op de bedden, en minder koolplanten per hectare. Geconcludeerd wordt dat de teelt geoptimaliseerd dient te worden met een hogere en andere bemesting en bredere bedden waarop de kool verbouwd wordt. Verder wordt geconcludeerd dat vers gemaaide grasklaver, gedurende de teelt ingezet als maaimeststof, weinig bijdraagt aan de stikstof beschikbaarheid.

Trefwoorden in Nederlands: Bemesting, gras/klaver, maaimeststoffen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

During the past years, on a see-clay soil a system was developed to grow courgette after a one year old grass/clover crop on beds rotary-tilled within the grass/clover crop, and with adapted fertilization. Timing of the available nitrogen was one of the key-factors (Timmermans et al., 2010a; 2010b). The aim of the current research year was to make a step in the direction of the development of a comparable system for the growing of white cabbage. Treatments were white cabbage grown on beds, rotary-tilled in an existing two year old grassclover, and white cabbage grown on two year old beds within a grassclover, precrop courgette, that were rotary-tilled, both with three nitrogen fertilization levels. The grassclover strips adjacent tot the cabbage beds were mown on several dates during the experiment, and the fresh material was used as an extra fertilizer on the cabbage beds, a so called cut-and-carry-fertilizer. In comparison, a treatment practice as added, which is the farm-practice representative: cabbage grown after a two year old grassclover, with pig slurry that was mouldboard-ploughed early in the growing season. The results show that the system for cabbage is not yet ready for use. The practice treatment had a much higher yield than the cabbage grown on beds. This was due to a lower level of available nitrogen within the experiment, but also to a system-difference: the combination of rotary-tillage instead of mouldboard-ploughing, competition of the outer rows of cabbage on the beds with the grassclover and a lower density of cabbage plants per hectare. We conclude that the system for cabbage needs further optimization with higher and other fertilization and wider beds on which the cabbage is grown. Further we conclude that use of freshly mown grass/clover as a cut-and-carry fertilizer during the growing season does not contribute substantially to nitrogen availability.

Keywords in English: Fertilisation, grass-clover, cut-and-carry-fertilizer