Mineralenbelasting van de kippenuitloop

Kippenuitloop Gezond en Groen

G.J.H.M. van der Burgt, Monique W.P. Bestman. 2009. Mineralenbelasting van de kippenuitloop: Kippenuitloop Gezond en Groen. LV76. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 36
Type: Rapport
Download (pdf, 0.31 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een ongewenst hoge aanvoer van mineralen zou een nadeel kunnen zijn van buiten lopende kippen. Als onderdeel van het project \'Uitloop Gezond en Groen\', van 2006 tot 2008 uitgevoerd door de Biologische Pluimveehouders Vereniging, Agro Eco, Louis Bolk Instituut en Ringadvies, zijn in de uitloop van vier bedrijven bodemmetingen gedaan aan met name fosfaat, stikstof en zware metalen. Daarnaast is gekeken naar de opvang van mineralen met strooisel in de uitloop en zijn fosfaatbalansen van twee bedrijven opgesteld.
"Er is sprake van aanvoer van mineralen: nabij de stallen worden hogere gehaltes aan fosfaat en zware metalen gevonden dan verder weg. In de loop van de twee jaar kon echter geen toename in fosfaatgehalte van de grond gemeten worden waar dat uit berekeningen wel verwacht mocht worden. Waarschijnlijk is een combinatie van factoren daarvoor verantwoordelijk: de aanvoer kan iets overschat zijn, er is er sprake van een retourstroom richting stal door grond aan de poten en opgegeten grond, en er kan een structurele bemonsteringsfout in het geding zijn. Strooisel kan goed mest opvangen, maar er kleven diverse andere bezwaren aan.
"Afvoer van grond is effectief maar juist strijdig met permanente inrichting van de uitloop met groen.
"De opgestelde fosfaatbalansen zijn onbetrouwbaar doordat met name de berekeningen van fosfaat in de mest onbetrouwbaar zijn. Dat komt door een combinatie van bemonsterings- en meetfouten.

Trefwoorden in Nederlands:
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

A high input of minerals could be a undesired effect of the chickens’ outdoor run. As part of the project ‘Uitloop Gezond en Groen’ (Outdoor run Healthy and Green), realized in 2006 – 2008, the soil of the outdoor run of four organic poultry farms was analysed on phosphorus, nitrogen and heavy metals. Beside this, absorption of minerals by means of straw in the outdoor run was monitored and the phosphorus balances of two farms were calculated.
"There indeed is a net input of minerals: close to the stables higher concentrations of phosphorus and heavy metals are found, compared to parts at more distance. Within these two years no increase of phosphorus concentration was measured although it could be expected according to calculations. This will be caused by a combination of factors: the input may be overestimated, soil and minerals might return to the stable sticking to the paws or in the intestines of the chickens, and a structural bias in the sampling may have occurred.
"Straw could be used to reduce mineral accumulation close to the stable, but several disadvantages are connected to this way of working. Removal of soil is effective, but in conflict with permanent ‘green cover’ .
"The farm phosphorus balances are unreliable due to unreliable phosphorus calculations of the dung. Both sampling and analysis are source of faults.