Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013

Kees van Wijk, Petra I. Rietberg, Bart G.H. Timmermans. 2015. Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013. 2015-014 LpP. Louis Bolk Instituut & Wageningen UR, Driebergen & Wageningen.
Pagina's / pages: 52
Type: Rapport
Download (pdf, 6.61 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor (P) en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbemesting. Het wordt steeds belangrijker om het fosfor dat in de bodem aanwezig is, te benutten. Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe dit kan en hoe dit gekwantificeerd kan worden. Er wordt ingegaan op de invloed van bemesting op de bodemfosfortoestand en de mogelijke rol van organisch fosfor in de fosforvoorziening van het gewas. Daarnaast wordt gekeken naar biologische bedrijven die telen met lage aanvoer van fosfor en lage bodemfosforstatus. Deze rapportage betreft de projectjaren 2012 en 2013.

Trefwoorden in Nederlands: Fosfaat, biologisch, bodemfosfor, bodem, bemesting
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

While global mineable phosphorous (P) supplies are running out, the quality of groundwater and surface water in the Netherlands is threatened by P leaching from (overfertilized) agricultural land. Current Dutch policy is therefore aimed at reducing agricultural P inputs. This requires farmers to make more effective use of the P already present in the soil. The aim of our project is to investigate how this can be achieved and quantified. This report discusses the influence of fertilizers on soil P levels, and the potential role of organic P in supplying P for crop uptake. In addition, we discuss results of a study of organic farms where crops are grown with low P inputs on low-P soils. This report covers the project results of 2012 and 2013.

Keywords in English: Phosphate, organic, soil phosphorous, soil, soil fertilization