Onderzoek naar Agroforestry in Nederland

Inventarisatie voor een gedragen onderzoeksagenda

Evert Prins, Sanne van Leeuwen, Marcel Vijn, Eugene Thijssen, Jeroen Kruit. 2023. Onderzoek naar Agroforestry in Nederland: Inventarisatie voor een gedragen onderzoeksagenda. 2023-004 LbP. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 42
Type: Rapport
Download (pdf, 3.26 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Agroforestry is een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarbij bomen en struiken weer functioneel worden toegepast in bestaande landbouwsystemen. In Nederland scharen we voedselbossen die voldoen aan de gewascode Voedselbossen ook onder deze verzamelnaam. In oude cultuurlandschappen hebben houtige structuren vaak nog altijd een functie in het landbouwsysteem. In een moderne landbouwcultuur die wordt gekenmerkt door specialisatie, opbrengstmaximalisatie en schaalvergroting is het voor de agrariër niet meteen vanzelfsprekend om met agroforestry aan de slag te gaan. Toch groeit de aandacht voor agroforestry, en daarmee ook het areaal aan agroforestry, sterk. Dit heeft voornamelijk vanuit een zogenaamde bottom-up beweging plaatsgevonden: pioniers zochten op eigen initiatief innovatieve landbouwmethoden waarin houtige gewassen functioneel werden ingezet.

Ook vanuit beleidsmakers is sprake van een sterk toegenomen aandacht voor het onderwerp agroforestry. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de ambitie om het areaal agroforestry te vergroten en zo bijvoorbeeld bij te dragen aan koolstofvastlegging, biodiversiteitsherstel en duurzame verdienmodellen voor de landbouw. Vanuit de Bossenstrategie wordt ook sterk ingezet op agroforestry. Kennis over agroforestry is randvoorwaardelijk om deze doelstellingen te behalen. Voor een robuuste en integrale kennisprogrammering is het belangrijk dat de kennisvragen vanuit de verschillende stakeholders uit de agroforestry praktijk bij elkaar worden gebracht en onderling worden gewogen qua belang en urgentie. Op deze manier zal de beoogde kennisontwikkeling bijdragen aan de realisatie van de beleidsambities.

Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, biodiversiteit, onderzoeksagenda