Over de crisis niets dan goeds - Klimaat en biodiversiteit: inspirerende gesprekken over urgentie en hoop

Sjef Staps. 2013. Over de crisis niets dan goeds - Klimaat en biodiversiteit: inspirerende gesprekken over urgentie en hoop. Christofoor, Zeist.
Pagina's / pages: 287
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Onze samenleving heeft een merkwaardige houding ten opzichte van het mondiale probleem van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. We willende dreigende toekomstscenario's niet horen en staan alleen open voor positieve signalen. In een serie interviews met een brede groep experts uit wetenschap, bedrijfsleven, overheden, ngo's en kunst zoekt Sjef Staps naar de achtergrond van deze houding. Hij beschrijft hun visie op de achtergronden van de problematiek, op ons gedrag,op de consequenties voor toekomstige generaties en op toekomstscenario's. Bovenal staat in de interviews centraal hoe we, lerend van de crisis, bewust onze huidige weg kunnen ombuigen naar een betere toekomst voor onze kinderen.

Trefwoorden in Nederlands: klimaat, biodiversiteit, crisis, circulaire economie, duurzaamheid
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Our society has a curious attitude to the global problem of climate change and decrease of biodiversity. We do not want hear threatening scenarios and we are only open to positive signals. In a series of interviews with a broad group of experts from science, industry, authorities, NGOs and art, Sjef Staps is looking into the background of this attitude. He describes their views on the background of the problems, our behavior, the consequences for future generations and future scenarios. Above all, the focus of the interviews is on, learning from the crisis, how we can consciously redirect our current path to a better future for our children.

Keywords in English: climate change, biodiversity, crisis, circular economy, sustainability