Planty Organic: Voortgang 2018

G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus, Bart G.H. Timmermans. 2019. Planty Organic: Voortgang 2018. 2019-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 45
Type: Rapport
Download (pdf, 3.57 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Planty Organic is een proefveld waarin een biologisch akkerbouwsysteem ontwikkeld wordt op basis van volledig eigen stikstofvoorziening met niet-kerende grondbewerking en GPS gestuurde vaste rijpaden op 3.20 meter. Het is in 2012 gestart. De periode 2012-2016 is geëvalueerd (Van der Burgt et al., 2017). Door het opzoeken van grenzen met een volledig eigen stikstofvoorziening kan er veel nieuwe kennis opgedaan worden wat vervolgens zijn toepassing kan krijgen in de biologische of gangbare landbouwpraktijk op het gebied van stikstof-, fosfaat- of bodemdynamiek vraagstukken.

"

Dit rapport is de weergave van wat er in 2018 gebeurd is. In de resultaten wordt gerefereerd naar het evaluatierapport. De bevindingen van 2017 bevestigen het beeld dat uit de evaluatie naar voren komt. Alle doelstellingen worden behaald: het is een voldoend productief systeem met een zeer hoge stikstof efficiëntie en een zeer lage milieu- en klimaat impact.

"

De productie lag in 2018 ongeveer op het niveau van wat op basis van de evaluatie verwacht werd. Dat is op basis van simulering met het model Ndicea bevestigd. Het is onwaarschijnlijk dat het opbrengstniveau van 2017 blijvend gehandhaafd kan worden.

"

Er liggen nog vervolgvragen open op het gebied van de interne nutriëntenstroming (stikstof, fosfaat), het bodemleven en de CO2 footprint.

Trefwoorden in Nederlands: maaimeststoffen, stikstof, organische stof, bodemvruchtbaarheid, Ndicea, groenbemesters, kringlopen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Planty Organic is a project and an experimental field in which an arable farming system is developed based on 100% nitrogen input by fixation and non-ploughing. It is started in 2012. An evaluation report has been published (Van der Burgt et al., 2017b) on the period 2012-2016. The system can be used to earn new knowledge that can be applied in the organic or conventional agriculture, on the themes of nitrogen-, phosphorus- or soil-dynamics.

"

This report focuses on the 2018 practice and results, referring to the evaluation report. The 2018 experiences confirm the system performance as described in the evaluation. All goals are achieved: it is a productive system with a high nitrogen efficiency and a very low environmental and climate impact.

"

The production in 2017 was roughly the level as it is expected in the evaluation. This is confirmed in a system simulation with the Ndicea model. It is not plausible that the 2017 production level will be continuously realized.

"

Research questions remain on the internal nutrient dynamics (nitrogen and phosphorus), soil life, rooting systems and CO2 footprint.

Keywords in English: soil fertility, nitrogen, organic matter, soil fertility, Ndicea, cut-and-carry fertilisers, green manure, nutrient cycles