Rode klaver als kippenvoer

Onderzoeksresultaten 2015/2016

Jan de Wit, Monique W.P. Bestman, Hans Corten. 2016. Rode klaver als kippenvoer: Onderzoeksresultaten 2015/2016. 2016-033 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 18
Type: Rapport
Download (pdf, 0.49 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een hoger aandeel voer uit de regio, en dan met name eiwitrijk voer, is een belangrijk aandachtpunt voor de biologische en duurzame pluimvee- en varkenshouderij. De productieniveaus van mogelijke gewassen, zoals granen en veldbonen zijn veelal laag. Gras-rode klaver heeft een opbrengst potentieel (in kg eiwit per hectare) dat 2 tot 5 keer zo hoog is; daarmee is rode klaver potentieel een (veel) goedkopere bron voor, eiwitrijk, regionaal voer dan deze voorgenoemde teelten.

"

Om de effecten van gras-rode klaver in een rantsoen voor legkippen te onderzoeken, is een voerproef uitgevoerd met 6 groepen bruine Novo Gens (24 weken oud). De dieren werden gedurende 3 periodes van 3 weken gevoerd met 3 verschillende voeders: standaard  legmeel, legmeel waaraan 20% gedroogde grasklaver was toegevoegd, en legmeel  waaraan 20% geëxpandeerde grasklaver was toegevoegd.

"

De eiproductie (g/hen/d) nam met 3,5 en 2,3 g af respectievelijk voor de groepen met onbehandelde klaver en geëxpandeerde klaver in het rantsoen ten opzichte van 56 g van de standaardgroepen. De voeropname per ei (g/g) steeg met 0,41 en 0,17 g ten opzichte van  2,85 g. De voeropname was voor alle groepen hoog, m.n. door vermorsing. De overige effecten waren statistisch niet significant, mede als gevolg van sterk afwijkende resultaten van één van de zes groepen.

"

Indien de resultaten van deze afwijkende groep buiten beschouwing worden gelaten nam het legpercentage (van 93,8%) af met 2,6% en 1,5% respectievelijk voor de groepen met onbehandelde klaver en geëxpandeerde klaver in het rantsoen en de voeropname (g/hen/dag) toe met 9,5 en 6,4 g respectievelijk ten opzichte van 160,5 g van de standaardgroepen. Op basis van deze verschillen en door de lagere kosten per kg van de klaver, daalden de voerkosten per hen per dag met 0,04€ en 0,10€ respectievelijk voor de groepen met onbehandelde klaver en geëxpandeerde klaver in het rantsoen. Per 100 eieren stegen de voerkosten met 0,15€ en 0€ respectievelijk.

"

Op basis van deze resultaten en analyses van de verschillende partijen klaver lijkt de lage
"verteerbaarheid van klaver het belangrijkste knelpunt voor een ruimere opname in rantsoenen van leghennen.

Trefwoorden in Nederlands: biologisch, duurzame pluimveehouderij, Gras-rode klaver, eiwitten, legkippen, regionaal voer, eiproductie, geëxpandeerde klaver
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

A higher proportion of regional feed, and especially protein feed, is an important focus point for the organic and sustainable poultry and pig farming. The production levels of potential regional crops in the Netherlands, such as grains and beans, are often low. Grass-red clover has a yield potential (kg protein per hectare) that is 2 to 5 times higher; therewith it is potentially a (much) cheaper source of, high protein, regional feed than these aforementioned crops.

"

In order to investigate the effects of red clover in a ration for laying hens, a feeding trial was carried out with 6 groups brown Novo Gens (24 weeks old). The animals were fed with three different diets during 3 periods of 3 weeks: standard compound feed for layers, standard feed to which 20% dried grass-red clover was added, and standard feed to which 20% expanded grass-red clover was added. During each period, the first week was adaptation period. Egg-production and feed intake was recorded in the latter two weeks. In addition, the hens were weighed individually at the end of each period.

"

Egg production (g/hen/d) decreased by 3.5 and 2.3 g respectively for the groups with untreated and expanded clover in the diet compared to 56 g of standard groups. Feed intake per egg (g/g) increased to 0.41 and 0.17 g compared to 2,85 g. Recorded feed intake was high for all groups, mainly due to spillage.

"

The other effects were not statistically significant, partly due to deviating results from one of the six groups. If the results of this group are disregarded, the laying percentage (from 93.8%) decreased with 2.6% and 1.5% for the groups with untreated clover and expanded clover in the ration respectively and feed intake (g / them / day) increased by 9,5 and 6,4 g respectively compared 160,5 g of the standard groups. Based on these differences, and the lower cost per kg of clover, feed costs per hen per day decreased with € 0.04 and € 0.10 respectively for the groups of untreated clover and expanded clover in the diet. Per 100 eggs feed costs increased by € 0.15 and € 0 respectively.

"

Based on these results and analyses of the two clover samples, the low digestibility of clover seems to be the main bottleneck for broader inclusion of red clover in commercial diets of laying hens.

Keywords in English: organic, sustainable poultry farming, red clover, protein, laying hens, regional feed, egg production, expanded clover