Soil quality effects of compost and manure in arable cropping

Results from using soil improvers for 17 years in the MAC trial

Chris J. Koopmans, J. Bloem. 2018. Soil quality effects of compost and manure in arable cropping: Results from using soil improvers for 17 years in the MAC trial. 2018-001 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 40
Type: Rapport
Download (pdf, 0.74 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

This report describes the effects of organic matter additions with manure and compost on soil quality and biodiversity after 17 years of application. The hypothesis being that the quantity and quality of the applied organic matter determines the soil quality and the yield capacity of a soil in the long run.

"

The report is intended as a guide for farmers, policy makers and researcher searching for facts of long-term organic matter additions on soil quality, carbon sequestration and soil biodiversity.
"
"The research is carried out by the Louis Bolk Institute in an on-farm trial at the farm of Jan van Geffen and is part of the Better Soil Management Program of the Dutch Top Sector Agri & Food.

Keywords in English: Soil quality, climate, environment, sustainability, biodiversity, agriculture, vegetable cultivation, organic matter, carbon, nature-inclusive agriculture
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport worden de effecten van meerjarig onderzoek naar de toediening van organische stof met mest en bodemverbeteraars beschreven op gewasopbrengsten, de bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit. In deze studie is de hypothese dat de hoeveelheid en kwaliteit van de toegepaste organische meststoffen op de lange termijn bepalend is voor de bodemkwaliteit en de opbrengstcapaciteit van de bodem.

"

Het rapport is bedoeld als handreiking voor agrariërs, beleid en onderzoek die meer willen weten over de langjarige effecten die met de toediening van meststoffen en bodemverbeteraars gepaard gaan en wat dit oplevert voor de bodemkwaliteit, vastlegging van CO2 in de bodem en beïnvloeding van het bodemleven.

"

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut op het bedrijf van de agrarische ondernemer Jan van Geffen en is mede gefinancierd uit het programma van de PPS Beter Bodembeheer van de Topsector Agri&Food.

Trefwoorden in Nederlands: Bodemkwaliteit, klimaat, milieu, verduurzaming, biodiversiteit, akkerbouw, groenteteelt, organische stof, koolstof, natuurinclusieve landbouw