Is stapeling van diensten mogelijk in de veenweiden?

Grasproductie en natuur op gespannen voet met klimaat- en waterdiensten

H. Kloen, Anneloes Visser, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru. 2013. Is stapeling van diensten mogelijk in de veenweiden?: Grasproductie en natuur op gespannen voet met klimaat- en waterdiensten. Bodem. Kluwer Media, Amsterdam. Februari 2013.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 2.27 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De veenweiden in westelijk Nederland worden grotendeels gebruikt door de melkveehouderij en deels voor natuur, in het bijzonder weidevogels. Hoe verhoudt dit zich met andere ecosysteemdiensten zoals waterberging, behoud van veenbodems en het terugdringen van broeikasgasemissies? Dit is verkend in het project 'Indicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden'.

Trefwoorden in Nederlands: veenweide, veenweidegebieden, natuurgrasland, ecosysteemdiensten, bodembeheer, bodembehoud, bodemstructuur, bodemleven, mineralisatie, klimaatadaptatie, boeikasgas
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The peat meadow areas in the western Netherlands are mostly used for dairy farming, and to a lesser extent for nature conservation, particularly of meadow birds. How does this land use relate to other ecosystem services, such as water storage, peat soil conservation and reduction of greenhouse gas emissions? This was investigated in the project 'Indicators for sustainable soil use in peat meadows'.

Keywords in English: peat meadow, peat meadow areas, natural grassland, ecosystem services, soil management, soil conservation, soil structure, soil life, mineralisation, climate adaptation, greenhouse gas