Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie

Bart G.H. Timmermans, W. Sukkel, Jan G. Bokhorst. 2012. Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie. 2012-029 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 32
Type: Rapport
Download (pdf, 0.50 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Fosfor bevindt zich in anorganische en organische vorm in de bodem. Beide lijken van belang voor plantenvoeding, maar over de verhouding waarin deze bronnen een rol spelen voor akkerbouw op kalkhoudende klei en zavelgronden is nog onvoldoende bekend. De huidige bodemanalyses worden verbeterd, maar er wordt vooral anorganisch fosfaat geanalyseerd. Planten hebben veel mechanismen om fosfaat op te nemen, maar het speelt zich allemaal heel dicht bij de wortel af en de meeste potentieel beschikbare fosfaat is daarom toch niet effectief beschikbaar. De bodemstructuur en beworteling bepalen het deel van de bodem dat toegankelijk is. Verzorging van de bodemstructuur en stimulering van het bodemleven zijn belangrijke maatregelen om bij lage fosfaatniveau ’s te kunnen telen. Dat biologische bedrijven die dit goed verzorgden langere tijd zonder fosfaatgebrek goed konden telen is gezien de aard van de processen aannemelijk.

Trefwoorden in Nederlands: fosfaat voorraad, opbrengst, bodemfosfaat meten, organisch fosfaat, beworteling
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Soil phosphorus exists in inorganic and organic form. Both seem important for plant nutrition, but the ratio in which these resources play a role for arable farming on calcareous clay as well as on loamy soils is still insufficiently known. The current soil analysis are being improved, but mainly inorganic phosphate is analyzed. Plants have many mechanisms to take up phosphate but it happens all very close to the root, and therefore, most potentially available phosphate is not effective available yet. The soil structure and rooting determine the part of the soil that is accessible. Maintenance of soil structure and stimulating soil life are important measures to cultivate at low phosphate levels. It's plausible -due to the nature of the processes-  that organic farms,  which well cared for this maintenance and simulation over a long period of time , could cultivale crops well without phosphate deficiency .

Keywords in English: phosphate stock, yield, soil phosphate measurement, organic phosphate, rooting