Verkenning van de bodemvitaliteit in Fryslân

Met aanbevelingen voor een nadere analyse

Chris J. Koopmans, N.L. Bakker. 2022. Verkenning van de bodemvitaliteit in Fryslân: Met aanbevelingen voor een nadere analyse. 2022-033 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 36
Type: Rapport
Download (pdf, 1.77 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport betreft een voorstudie naar de staat van de rurale bodems in de Provincie Fryslân. Recente studies en literatuur wijzen uit dat de bodemvitaliteit in de provincie onder druk staat, o.a. door problematiek rondom bodemdaling in de veengebieden, verdichting en verzilting op kleigronden, en verzuring in zandregio’s. Om te bepalen of deze trends ook daadwerkelijk de bodemkwaliteit beïnvloeden en mogelijk belangrijke bodemfuncties belemmeren is het nodig de stand van de bodemkwaliteit in Fryslân nader te bepalen. In samenwerking met Provincie Fryslân zijn daarom vanuit een integrale aanpak de belangrijkste bodemfuncties van de Friese gronden bepaald en gekoppeld aan beschikbare bodemindicatoren. Hierbij zijn bodemfysische, bodemchemische én bodembiologische factoren meegewogen. Het resultaat laat zien dat de belangrijkste bodemfuncties (agrarische productie, waterregulatie en –zuivering, habitat voor biodiversiteit, klimaat en recycling van nutriënten) voor een groot deel via een selectie van bodemindicatoren, aansluitend bij de set zoals opgenomen in de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN), gedekt kunnen worden. Data vanuit de landelijke monitoring (CCNL) of een database van het Eurofins laboratorium zouden een basis hiervoor kunnen vormen. De voor- en nadelen van deze datasets worden in dit rapport bediscussieerd. Vanuit de bevindingen omtrent belangrijke bodemfuncties, daarmee samenhangende bodemindicatoren en beschikbare data is een advies geformuleerd hoe de bodemvitaliteit voor de Provincie Fryslân nader vastgesteld kan worden en tevens als vertrekpunt kan dienen voor een verbinding met Provinciale ambities en beleidskeuzes. Daarmee kan de bodemvitaliteit meer concreet in kaart worden gebracht en handen en voeten krijgen.

Trefwoorden in Nederlands: Bodemverdichting, bodem, bodemkwaliteit, Friesland, bodemgezondheid, bodemvitaliteit