Verschuivende paradigma's binnen Landbouw & Zorg

Zorg voor gehelen en samenhangen

Erik W. Baars, J.R. Bloksma. 2008. Verschuivende paradigma's binnen Landbouw & Zorg: Zorg voor gehelen en samenhangen. M30. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 25
Type: Rapport
Prijs gedrukt exemplaar: € 15,00
Artikelnummer: M30
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit onderzoek is door Omslag opgezet,in opdracht van de Antroposofische Vereniging in Nederland,om in beeld te krijgen wat nu precies het wezenlijke en werkzame is bij zorgboerderijen. Wat is de essentie van de combinatie van landbouw en zorg? De vrees bestaat dat deze oorspronkelijke aspecten dreigen te verdwijnen en onvoldoende meer beschikbaar zijn voor nieuwe initiatieven. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van groepsgesprekken met twee groepen mensen die over hun ervaringen vertelden,pioniers op de zorgboerderijen en deskundigen rondom dit werkveld.

"Er blijken twee paradigma\'s te zijn: Aan de ene kant een ontwikkeling die kan worden aangeduid met de volgende begrippen: een toename in schaalvergroting en maakbaarheid,fragmentatie,bureaucratie,angst en controle. In de gezondheidszorg is sterk in opkomst de interventiebenadering, de diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) en de nadruk op productie. Aan de andere kant is er sprake van een ontwikkeling waarin toenemend aandacht is voor de menselijke maat, voor gehelen en samenhangen, en het denken in systemen en verbindingen.In de gezondheidzorg zien we aandacht voor processen, de presentiebenadering, het scheppen van voorwaarden en vertrouwen.

"Het werken in deze gespleten wereld is niet gemakkelijk voor de betrokkenen die werkzaam zijn in landbouw en gezondheidszorg.Een aantal gooit het bijltje er bij neer, anderen vinden juist kracht en een inspirerend voorbeeld. De vraag is of en op welke wijze mensen in staat zijn in de praktijk de kloof tussen deze twee richtingen te overbruggen.

Trefwoorden in Nederlands:
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Commissioned by the Anthroposophical Society of the Netherlands, this study was conducted by Foundation De Omslag to gain a better understanding of the most essential and effective elements of care farms. What is the essence of care farming, the combination of agriculture and care? There are worries that these original elements are disappearing, and are no longer available for new care farming initiatives. The study involved group discussions with two groups of people sharing their experiences: care farming pioneers, and experts in this field.
"It appears that there are two paradigms. On the one hand, there is a development that is characterized by an increase in scale and ‘makeability’, fragmentation, bureaucracy, fear and control. In health care this is mirrored by the rise of the intervention approach, the diagnosis-treatment combinations (DBCs) and the emphasis on output. On the other hand there is a development characterized by increasing attention for the ‘human scale’, the ‘wholes’ and ‘interrelationships’, and thinking in terms of systems and interconnections. In health care, this is mirrored by an increasing attention for processes, the presence approach and the creation of the right conditions and trust.
"Dealing with these opposite paradigms is not easy for people involved in care farming. For some of them it is a reason to quit; however, for others it is a source of strength and inspiration. The question is whether and how people can bridge the gap between these two paradigms in practice.