Woelen van verdicht grasland op een zavelgrond en een zware kleigrond

effecten op bodemstructuur, beworteling en productiviteit

H. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Woelen van verdicht grasland op een zavelgrond en een zware kleigrond: effecten op bodemstructuur, beworteling en productiviteit. Wageningen Livestock Research, Wageningen.
Pagina's / pages: 28
Type: Rapport
Download (pdf, 2.29 MB)
Taal/language: Anders
Abstract / summary in English:

Bodemverdichting kan de opbrengst van blijvend grasland verminderen door negatieve effecten op de beworteling. Bodemverdichting in de bouwvoor (0-30 cm) kan opgeheven worden door het grasland te ploegen en opnieuw in te zaaien. Deze methode is ingrijpend en heeft belangrijke nadelen. Een minder ingrijpende maatregel is woelen. Woelen van blijvend grasland wordt in Nederland nog weinig toegepast en is onder Nederlandse omstandigheden nog weinig onderzocht. In eerder onderzoek, op een perceel zandgrond, waren de positieve effecten van woelen beperkt, waarschijnlijk vanwege een beperkte verdichting. Om de maximale effecten van een woelbehandeling te kunnen meten, zal er een zware verdichting in de bouwvoor aanwezig moeten zijn. In het eerdere onderzoek werd een aantal metingen tijdens een relatief beperkte periode uitgevoerd, en niet langer dan een groeiseizoen. Het is echter wenselijk om deze metingen voor een langere periode uit te voeren, omdat veranderingen pas na langere tijd zichtbaar kunnen worden. Naast zandgrond zijn in Nederland ook klei- en zavelgrond belangrijke minerale grondsoorten, en bij het beoordelen van de effectiviteit van woelen dienen ook de effecten op deze grondsoorten bestudeerd te worden. Daarom werd een tweede veldonderzoek naar de effecten van woelen van blijvend grasland uitgevoerd, dit keer op een perceel verdichte zavelgrond en op een perceel verdichte zware kleigrond. De zavelgrond was zeer sterk verdicht, wat het mogelijk maakte om maximale effecten van woelen op deze grondsoort vast te stellen. In het nieuwe onderzoek werden de effecten van in het najaar woelen gemeten tijdens ruim twee groeiseizoenen.

Keywords in English: Bodemverdichting, grasland, woelen, doorzaaien, voorjaar of najaar, bodemstructuur, beworteling, bodemleven, stikstof, grasopbrengsten