Biodiversiteit & Klimaat

De achteruitgang van de biodiversiteit en de opwarming van de aarde zijn de twee grootste milieu-issues van onze tijd, met een grote rol voor de landbouw en voeding. Als Louis Bolk Instituut staan wij voor duurzame landbouw: klimaatrobuust en natuurinclusief. Het Louis Bolk Instituut werkt samen met boeren en andere partijen om de noodzakelijke wetenschappelijke- en praktijkkennis op te bouwen en te helpen implementeren. Door onze unieke werkwijze geven we invulling aan zowel vragen vanuit de boerenpraktijk, bedrijfsleven, provincies als de nationale overheid.

Natuurinclusief 

Natuurinclusieve landbouw maakt, zowel in de akkerbouw als in de veehouderij, gebruik van natuurlijke processen en streeft naar verweving van landbouw en natuur. Het Louis Bolk Instituut staat aan de basis van het concept natuurinclusieve landbouw en onze onderzoekers geven hier concrete invulling aan, bijvoorbeeld bij duurzaam bodembeheer, functionele agrobiodiversiteit en agroforestry. De ambitie van ons instituut is om in samenhang en in samenwerking de noodzakelijke transitie naar kringlooplandbouw vorm te geven. Daarom zijn we aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteit. 

Klimaatslimme landbouw

Het Klimaatakkoord biedt handvatten voor verduurzaming van de landbouw. Slim landgebruik kan zorgen voor vastlegging van koolstof in de bodem, waarbij ook  het organische stofgehalte stijgt en  het vochtvasthoudend vermogen en bodembiodiversiteit verbeterd. Wij onderzoeken klimaatslimme maatregelen en testen deze op praktische uitvoerbaarheid in boerennetwerken. Ook voeren we verkennend onderzoek uit naar inpassingen in de landbouw in een veranderend klimaat, onder andere voor een verantwoord watergebruik. 

Meer informatie

Ben je op zoek naar een partner in onderzoek en implementatie van kringlooplandbouw? Een organisatie die denkt in natuurlijke processen, samenhang en de link legt met andere thema’s zoals de eiwittransitie of gezonde voeding? Neem dan contact op met Chris Koopmans.

 

 

Projecten Biodiversiteit & Klimaat