Duurzame veehouderij

De veehouderij in Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen zoals het verminderen van de overmaat aan stikstof in natuurgebieden, verbetering van waterkwaliteit en het behoud van weidevogels. Het Louis Bolk Instituut ziet dat hiervoor een systeemverandering noodzakelijk is. Dat betekent een samenstel van maatregelen, waarbij kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau gesloten worden. Dat betekent ook dat er meer natuurinclusief geproduceerd wordt, bijvoorbeeld door stimulering van het  bodemleven en kruidenrijk grasland. Het Louis Bolk Instituut werkt graag samen met gangbare en biologische veehouders, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om deze duurzame toekomst en transitie verder vorm te geven.

Verbinding van praktijk en wetenschap

Het Louis Bolk Instituut doet onderzoek naar een veehouderij met hoge productkwaliteit als uitgangspunt. Productkwaliteit voor gezonde voeding, maar ook een productiemethode die daarnaast maatschappelijke diensten levert voor de leefomgeving. Denk aan thema’s als waterkwantiteit en -kwaliteit, klimaatmitigatie en -adaptatie, biodiversiteit, natuur en landschap. Wij beschikken over decennia aan wetenschappelijke kennis over en ervaring met natuurlijke processen in bodem, op grasland en bij diergezondheid en –welzijn. We vertalen dit steeds naar maatwerk voor praktisch handelen voor veehouders, ook in samenwerkingsrelaties met bijv. akkerbouwers. Hierbij betrekken we ook grondbeleid, beloningsstructuur en verdienmodellen. Je kunt bij ons terecht voor kennis van processen, ontwikkeling van maatregelen (de schop de grond in), meten en beoordelen (Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) ), ecosysteemdiensten, en gebiedsprocessen. Niet alleen in theorie, maar ook in en met de praktijk.

Meer informatie 

Ben je op zoek naar een kennisinstituut op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de duurzame veehouderij? Naar systemen die werken, naar gebiedsprocessen of cursussen voor de praktijk? Bekijk dan onze projecten hieronder of neem contact op met Nick van Eekeren